fbpx Pozovite nas:
011 4100 200

PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI I OSTVARENIM ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA
KORISNIKA

 

 

Društvo Orion telekom d.o.o. Beograd, Naselje Zemun Polje, Mala pruga 8, Zemun, matični broj 17309013, PIB 100066385 je rukovalac podacima o ličnosti fizičkih lica koje obrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. Glasnik RS“ br 87/18 u daljem tekstu Zakon).

 

Orion telekom obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa Pravilnikom o obradi i zaštiti podataka o ličnosti i ostvarenim elektronskim komunikacijama korisnika koji se primenjuje na sve usluge i proizvode Orion telekom-a koji uključuju obradu podataka o ličnosti.

 

Ovaj Pravilnik na jasan, razumljiv i lako dostupan način objašnjava koje podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje Orion telekom ( u daljem tekstu Operator):

 

Podaci o ličnosti

 

1. Operator od podnosilaca zahteva za zasnivanje pretplatničkog odnosa i korisnika usluga, odnosno njihovih zakonskih zastupnika i punomoćnika prikuplja i obrađuje sledeće lične podatke: ime i prezime, JBMG, adresa prebivališta, adresa korišćenja usluge, adresa za slanje računa, broj fiksnog telefona, broj mobilnog telefona, adresa elektronske pošte, državljanstvo, podaci o privremenom ili stalnom boravku stranog državljanina, dokumentacija o invaliditetu (za usluge sa popustom), dokumentacija kojom se dokazuje socijalna ugroženost korisnika (za usluge sa popustom), a može pribavljati i izveštaj kreditnog biroa na osnovu izričite saglasnosti korisnika.

 

2. Razgovori sa korisničkim servisom operatora se mogu snimati u svrhu dokazivanja i izvršavanja prava i obaveza ugovornih strana iz ugovora, o čemu se korisnik obaveštava i preko telefonskog automata pre vršenja razgovora.

 

Pristupni parametri

 

3. Operator korisniku prilikom zaključenja ugovora, uz prethodnu konsultaciju sa korisnikom, a u zavisnosti od vrste ugovorene usluge, dodeljuje raspoložive pristupne parametre: korisničko ime, korisničku šifru, adresu elektronske pošte. Pristupni parametri su personalizovani, a korisnička šifra se po pravilu može menjati od strane korisnika, na personalizovanom odeljku WEB stranice operatora odosno korisničkom portalu, uz prethodnu autorizaciju korisnika, bez znanja operatora. Korisnik je dužan da korisničku šifru čuva u tajnosti.

 

4. Pristupni parametri se dodeljuju na korišćenje, a operator zadržava pravo da ih izmeni bez saglasnosti korisnika, uz prethodno obaveštavanje korisnika u cilju nesmetanog korišćenja usluge, osim korisničke šifre (kada je neophodna saglasnost korisnika), i to iz tehničkih razloga ili radi usklađivanja sa propisima.

 

5. Počev od aktivacije usluge smatra se da su sve radnje izvršene putem pristupnih parametara izvršene od strane korisnika ili uz njegovu saglasnost, pa je korisnik u celosti odgovoran za sve posledice prouzrokovane takvim radnjama. Stoga je korisnik dužan da onemogući njihovo korišćenje od strane neovlašćenih lica.

 

Podaci o saobraćaju
(ostvarenim elektronskim komunikacijama korisnika)

 

6. U cilju ispunjenja obaveza predviđenim propisima operator, u zavisnosti od vrste ugovorene usluge, obrađuje sledeće podatke o lokaciji i saobraćaju korisnika: mrežni identitet korisnika, identifikaciju komunikacionog uređaja, datum i vreme održavanja elektronske komunikacije, početak, kraj i trajanje elektronske komunikacije, mrežni identitet sagovornika, odredišnu Internet adresu, geografsku lokaciju, istoriju kretanja.

 

Način prikupljanja podataka

 

7. Podaci se prikupljaju:direktno od korisnika prilikom podnošenja zahteva za zaključenje ugovora, prilikom zaključenja ugovora i / ili automatski, na osnovu korišćenja elektronskih komunikacionih usluga od strane korisnika, što se evidentira odnosno registruje u mreži i sistemu operatora, iz javno dostupnih izvora i od drugih rukovaoca a po osnovu odgovarajućeg ugovornog odnosa.

 

8. Prilikom zaključenja ugovora o pružanju elektronskih komunikacionih usluga, korisnik se informiše o obradi podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom koji reguliše zaštitu podataka o ličnosti, tako što daje svoju saglasnost – potpisuje obaveštenje o obradi podataka o ličnosti.

 

9. Operator osigurava da se podaci obrađuju u Republici Srbiji i na način koji je us kladu sa svrhom obrade.

 

Način obrade

 

10. Operator obrađuje podatke o ličnosti u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite. Operator se u pribavljanju podataka pridržava načela minimalnog obima podataka, pa se od lica na koje se podaci odnose prikupljaju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ispunjenje svrhe za koju se obrađuju. Dodatni podaci o ličnosti pribavljaju se uz pristanak lica na koje se podaci odnose.

 

Svrha obrade

 

11. Podaci se prikupljaju i obrađuju u sledeće svrhe: priprema, zaključenje i izvršenje ugovora o pružanju telekomunikacionih usluga; obračun i fakturisanje ugovorenih usluga; održavanje kontakta i komunikacije sa korisnikom; obaveštavanje o uslugama i promotivnim akcijama rukovaoca; utvrđivanje identiteta i legitimiteta korisnika u funkciji prijema, obrade i realizacije dodatnih zahteva korisnika; objavljivanje podataka u javno dostupnom telefonskom imeniku.

 

12. Podaci o saobraćaju se obrađuju u sledeće svrhe: pružanje elektronskih komunikacionih usluga, izvršavanje ugovornih obaveza, obračun i fakturisanje ugovornih obaveza.

 

Pristup podacima o ličnosti i prenos podataka

 

13. Pristup podacima o ličnosti imaju samo zaposleni Operatora, kao i angažovani saradnici u skladu sa poslovima koje bavljaju na osnovu prethodno obezbeđene tehničke, organizacione i kadrovske politike.

 

14. Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo na pristup i informacije o obradi sopstvenih podataka o ličnosti, povlačenju svog pristanka, ispravku i dopunu podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade i pravo na prigovor na obradu, brisanje podataka o ličnosti, pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i druga prava na osnovu zakona.

 

15. Podaci o ličnosti dostupni su trećim licima samo u sledećim slučajevima:
a. Ako postoji zakonska obaveza ili izričito ovlašćenje na osnovu zakona (zahtev suda),
b. Ako je za obavljanje pojedinih poslova angažovano treće lice, odnosno podizvođač (obrađivač), a na osnovu ugovornog odnosa,
c. Povezanim društvima Operatora pod uslovom da za takav prenos postoji pravni osnov (pristanak ili legitimni interes),
d. Ako je podatke potrebno proslediti radi izvršenja ugovora

 

Način čuvanja, tajnost i zaštita podataka

 

16. Sve podatke o ličnosti operator čuva u papirnoj i elektronskoj formi.

 

17. Prikupljeni podaci o ličnosti predstavljaju poslovnu tajnu.

 

18. U cilju zaštite ličnih podataka operator predviđa organizacione, tehničke i kadrovske mere predviđene internim aktima operator.

 

Korisnici podataka

 

19. Rukovalac je ovlašćen da podatke o ličnosti prosleđuje svom osnivaču, povezanim privrednim društvima, svojim zaposlenima i radno ili ugovorno angažovanim licima, kao i zaposlenima i radno ili ugovorno angažovanim licima osnivača i povezanih pravnih lica, koji radi obavljanja svog posla moraju obrađivati podatke o ličnosti u skladu sa zakonom, pravosudnim organima (tužilaštvo, sudovi), istražnim i bezbednosnim organima i drugim državnim organima i nosiocima javnih ovlašćenja koji saglasno propisima ili radi vršenja svojih ovlašćenja moraju obrađivati podatke o ličnosti.

 

20. Rukovalac je ovlašćen da podatke o ličnosti, u svrhu ostvarivanja prava iz ugovora prosleđuje advokatima, licima koja vrše naplatu potraživanja, sudovima, izvršiteljima, srazmerno svrsi obrade, u skladu sa propisima i poštujući ograničenja predviđena propisima.

 

Prava lica na koja se podaci odnose

 

21. Korisnici, zainteresovana lica i druga lica na koje se podaci o ličnosti odnose, mogu ostvariti sledeća prava:
a. Pravo na pristup podacima o ličnosti,
b. Pravo na ispravku podataka o ličnosti,
c. Pravo na ograničavanje obrade,
d. Pravo na prigovor,
e. Pravo na brisanje (pravo na zaborav)
f. Pravo na prenosivost- sve u skladu sa zakonom

 

22. Operateru se za zaštitu svojih prava u vezi obrade podataka o ličnosti korisnik može obratiti i pismeno licu za zaštitu ličnih podataka na email: dpo@oriontelekom.rs, ili pismeno u prodajnim prostorijama Operatora.

 

23. Svi zahtevi trebaju da budu čitljivo i uredno popunjeni i potpisani.

 

24. Operator će na zahtev odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema kompletnog i ispravnog zahteva.

 

Završne odredbe

 

25. Pravilnik stupa na snagu 15.11.2019. godine u odnosu na sve korisnike.