fbpx Pozovite nas:
011 4100 200

Opšti uslovi korišćenja Orion eMobility Servisa

1. Opšte odredbe

1.1.  Ovi Opšti uslovi korišćenja Orion eMobility Servisa (dalje u tekstu: Opšti uslovi) regulišu odnos između privrednog društva ORION E MOBILITY DOO (dalje u tekstu: Orion eM) i korisnika Orion eMobility Servisa, odnosno korisnika svih usluga koje su u sklopu Orion eMobility Servisa.

1.2. Kao korisnici Orion eMobility Servisa javljaju se kako Partneri Orion eM-a sa kojima ovo privredno društvo ima uspostavljenu medjusobnu poslovnu saradnju, te i klijenti Orion eM kojima Orion eM prodaje punjače za električna vozila (Orion eM punjače) radi njihove instalacije na željenim lokacijama u skladu sa zaktevima klijenata, i na kraju i sami krajnji korisnici usluga u okviru pomenutog Servisa. Odnos između Orion eM-a i njegovih Partnera/klijenata definiše se odgovarajućim ugovorima o poslovno-tehničkoj saradnji, ponudom koja je važeća u trenutku zaključivanja ovih ugovora (dalje u tekstu: Ponuda), politikom privatnosti koja se primenjuje kao i ostalim pisanim sporazumima između Orion eM-a i njegovih partnera, odnosno klijenata, uputstvima i odgovarajućim propisima koji posredno ili neposredno odnose na usluge koje su predmet regulisanja ovih Opštih uslova. Odredbe Opštih uslova se primenjuju ukoliko relevantni propisi, odredbe Ugovora i ostali sporazumi između Orion eM-a i Partnera/klijenata nisu u suprotnosti sa njima, a primenjuju se i u pogledu svih pitanja koja ne regulišu druga pomenuta dokumenta.

1.3. Orion eMobility Servisi obuhvataju prodaju i ugradnju električnih uredjaja za punjenje tipa AC i DC (dalje: Orion eM punjače/punjače za električna vozila/punjači) različitih snaga, kao i ustupanje na korišćenje licence za potrebe korišćenja aplikacije/softvera (dalje: eMobility aplikacija) koja će krajnjim korisnicima omogućavati korišćenje punjača za električna vozila, pružati važne informacije i putem koje će krajnjim korisnicima svi punjači, odnosno mreža punjača, biti vidljive na interaktivnoj mapi. Takođe, eMobility aplikacija omogućava i naplatu usluga korišćenja Orion eM punjača od strane krajnjih korisnika.

1.4. Orion eM je vlasnik softverskog rešenja, odnosno eMobility aplikacije, te i ovlašćen da ustupa trećim licima (Partnerima, klijentima, krajnjim korisnicima) licencu za korišćenje ove aplikacije koja se zasniva na pomenutom softverskom rešenju. Orion eM je i operator celokupnog sistema za naplatu svih usluga u okviru Orion eMobility Servisa, odnosno prodaju Orion eM punjača, naplatu korišćenja eMobility aplikacije kao i naplatu usluga korišćenja samih punjača, odnosno naplatu usluge punjenja električnog vozila na Orion eM punjačima od strane krajnjih korisnika. Pružanje pojedinih usluga u okviru Orion eMobility servisa Orion eM može poveriti Partneru, odnosno klijentu na osnovu međusobno zaključenog ugovora.

1.5. Korišćenje usluga samog punjenja električnih vozila na Orion eM punjačima od strane krajnjih korisnika omogućeno je preko eMobility aplikacije koju korisnici mogu preuzeti na postojećim internet pordavnicama (Play Store za korisnike Android operativnih sistema, odnosno na Apple Store za korisnike IOS operativnih sistema). Preuzimanjem aplikacije, korišćenje usluga punjenja električnog vozila omogućeno je i roaming korisnicima, odnosno korisnicima koji navedene usluge punjenja koriste u inostranstvu na stanicama za punjenje električnih vozila koje u skladu sa zaključenim Ugovorom pripadaju Partnerima Orion eMa. Korišćenje usluge punjenja električnog vozila omogućeno je i putem RFID kartica koje krajnji korisnici mogu preuzeti kod Partnera Orion eM.

1.6. Uslovi rada i korišćenje usluga punjenja električnog vozila na stanicama za punjenje, kada usluge koriste roaming korisnici, podležu zakonodavstvu države u kojoj se ove usluge koriste.

1.7.  Cenovnici koji budu dostupni Partnerima kao i krajnjim korisnicima, određuju redovne cene korišćenja Orion eMobility Servisa, pojedinačnih usluga u okviru samog Servisa, opreme, Orion eM punjača, kao i iznose naknada u slučaju kršenja propisanih obaveza od strane ovih lica, a koje Orion eM ima pravo da naplati kao rukovodilac Orion eMobility Sistema i operator selokupnog sistema za naplatu usluga u okviru Orion eMobility Sistema.

1.8.  Sve informacije o važećim Opštim uslovima, cenama svih usluga, kao i kontakt podaci, navedeni su u okviru eMobility aplikacije.

1.9.  U slučaju izmene i/ili revizije Opštih uslova, radi nastavka korišćenja eMobility aplikacije, od njenih korisnika će biti tražena saglasnost na izmenjene Opšte uslove.

2. Instalacija Orion eMobility aplikacije, registracija korisnika

2.1. Usluge u okviru Orion eMobility Servisa koje su namenjene krajnjim korisnicima (kao što je usluga punjenja električnih automobila/vozila, naplata ove usluge i slično) ova lica mogu koristiti putem eMobility aplikacije. Registracija krajnjih korisnika se vrši preko navedene aplikacije. Unošenjem svih traženih podataka i na kraju davanjem saglasnosti krajnjeg korisnika sa ovim Opštim uslovima, zaključuje se pretplatnički odnos između krajnjeng korisnika i Orion eM i ujedno se kreira nalog ovih korisnika u cilju korišćenja svih raspoloživih usluga u okviru Orion eMobility Servisa.

2.2. Pretplatnički odnos se zaključuje na neodređeni period vremena. Korišćenje usluga je moguće jedino nakon aktivacije naloga krajnjeg korisnika. Pretplatnički odnos zaključuje se putem eMobility aplikacije i nikakvi usmeni dogovori i slično nisu važeći. Sve izmene u vezi sa korišćenjem same aplikacije moguće su samo na aktivnim nalozima krajnjih korisnika.

2.3. Prilikom same registracije, neophodno je i da se krajnji korisnik saglasi i sa obradom podataka o ličnosti koje unosi u samu aplikaciju, a koja obrada se vrši u skladu sa Zakonom o obradi podataka o ličnosti kao i Politikom privatnosti objavljenom na web starnici Orion eM. U slučaju da korisnik želi da prima personalizovane i ostale marketinške ponude, o prihvatanjem ovih Opštih uslova istovremeno daje svoju posebnu saglasnost za obradu podataka potrebnih za ove svrhe. Za kreiranje personalizovanih ponuda, a radi prilagođavanja ponuda krajnjem korisniku, Orion eM je ovlašćen da pristupi bazi sa svim transakcijama korisnika.

2.4. Informacije koje korisnik pruži prilikom registracije i kreiranja svog korisničkog naloga moraju da budu istinite, tačne i potpune, te korisnik garantuje za tačnost podataka koje je direktno dostavio, odnosno uneo u samu aplikaciju. Korišćenje eMobility aplikacije je dozvoljeno licima koja imaju navršenih 18 ili više godina.

2.5. Krajnji korisnik je u obavezi da u slučaju da dođe do promene u njegovim ličnim podacima, nastale promene odmah unese u svoj korisnički nalog. Ako korisnik ne unese potrebne promene, Orion eM može privremeno da spreči korišćenje usluga. Sva finansijska i pravna opterećenja proistekla iz neblagovreme izmene ličnih podataka će ići na teret korisnika. Ako korisnik ne obavesti Orion eM o promeni ličnih podataka, smatraće se da su fakture i sve ostale poruke koje su poslate korisniku na registrovane adrese date u trenutku registracije njegovog korisničkog naloga, primljene.

2.6. Korisnik potvrđuje da aplikaciju koristi isključivo na sopstvenu odgovornost, i nepozivo je saglasan da Orion eM ne daje bilo kakve garancije niti preuzima odgovornost za bilo koje eventualne štete koje korisnik pretrpi prilikom korišćenja aplikacije i interneta. Korisnik oslobađa bilo kakve odgovornosti Orion eM za garantovanje dostupnosti interneta s obzirom na to da Orion eM nema nad tim bilo kakvu kontrolu.

2.7. Preuzimanjem i instalacijom aplikacije, korisnik prihvata sve rizike koji mogu nastati iz njenog korišćenja, i obavezuje se da sadržaj aplikacije koristi isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.  Korisnik se obavezuje da će učiniti sve što je u njegovoj moći da bilo koje treće lice ne dođe u posed uređaja na kome je aplikacija instalirana, kao i da nikome neće omogućiti neovlašćeno upoznavanje sa njegovim ličnim nalogom na eMobility aplikaciji. Ukoliko krajnji korisnik i stvarni korisnik usluga nisu isto lice, krajnji korisnik je direktno odgovoran prema Orion eM za postupke stvarnog korisnika.

3. Autorska prava

3.1. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na aplikaciji mogu da se koriste samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava kao i prava trećih lica. Dokumenti, podaci i informacije objavljene na eMobility aplikaciji ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili  koristiti u komercijalne svrhe niti se može koristiti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Orion eM ili bilo kojoj trećoj strani.

3.2. Korisnik ne stiče nikakva autorska prava ili prava intelektualne svojine na sadržaj ponuđen korisnicima od strane Orion eM. Vlasnici autorskih prava, zaštitnih znakova i ostalih prava intelektualne svojine na licenci, odnosno eMobility aplikaciji jeste Orion eM.

3.3. Ako je klijentu, Partneru i/ili krajnjem korisniku omogućeno da koriste softver, odnosno eMobility aplikaciju u cilju korišćenja pojedinačnih usluga u okviru Orion eMobility Servisa, navedenih u ovim Opštim uslovima, ova lica imaju pravo i obavezu da koriste navedeni softver/aplikaciju u skladu sa uslovima date licence. U slučaju da Orion eM ugovori posebne uslove licence za korišćenje softvera, odnosno eMobility aplikacije, specijalni uslovi licence će imati prednost nad onima utvrđenim u ovim Opštim uslovima.

3.4. Orion eM daje Partnerima, klijentima i/ili krajnjim korisnicima ne-ekskluzivnu licencu da koriste eMobility aplikaciju. Bilo koji korisnik eMobility aplikacije je saglasan da neće koristiti obrnuti inženjering, povratnu montažu, rastavljanje, dekodiranje ili bilo koji drugi način za otkrivanje izvornog koda eMobility aplikacije ili bilo koje povezane tehnologije. eMobility aplikacija ne sme da se distribuira, prodaje ili daje u podlicencu. Korisnik ne sme preneti dobijenu licencu trećem licu.

3.5. Svako korišćenje koje krši uslove licence za korišćenje eMobility aplikacije, jeste osnov za naknadu prouzrokovane štete i istovremeno osnov za uskraćivanje date licence.

3.6. Korisnik može da otkaže licencu u bilo kom trenutku, brisanjem eMobility aplikacije sa svog uređaja. Licenca za korišćenje aplikacije i pravo korisnika na korišćenje usluga koje nudi sama eMobility apliacija, ukidaju se automatski i bez najave ukoliko korisnik prekrši bilo koju odredbu koja se odnosi na njihovo korišćenje. Osim ukoliko je izričito navedeno drugačije, licenca se automatski ukida ukoliko korisnik izgubi pravo da koristi usluge za koje je dobio licencu.

3.7. Licenca i sama eMobility aplikacija koja se može koristiti ustupanjem licence se obezbeđuju takvi kakvi jesu, bez bilo kakvih garancija ili jemstava. Orion eM isključuje, u punom obimu koji dozvoljava zakon, sve garancije, uključujući garanciju da isti nemaju defekata, da su pogodni za prodaju, da imaju zadovoljavajući kvalitet ili da su pogodni za konkretnu svrhu.

3.8. Orion eM nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju pretrpi bilo koji korisnik samim korišćenjem licence, eMobility aplikacije i usluga u okviru iste, te korisnik u potpunosti oslobađa odgovornosti Orion eM za bilo koje posledice koje nastanu radnjama ili propuštanjem radnji korisnika koje potiču od upotrebe ili zloupotrebe sadržaja eMobility aplikacije, kao i za bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja aplikacije.

4. Korišćenje eMobility aplikacije

4.1. eMobility aplikacija registrovanim korisnicima, odnosno korisnicima koji su zasnovali pretplatnički odnos sa Orion eM, omogućava sledeće:

 • pristup uputstvu za korišćenje/podešavanje eMobility aplikacije uz saglasnost za pristup i korišćenje servisa mobilnih uređaja,
 • korišćenje i plaćanje usluge punjenja električnog vozila na Orion eM punjačima u okviru Orion eMobility Servisa,
 • korišćenje interaktivne mape koja prikazuje mrežu Orion eM punjača u okviru Orion eMobility Servisa kao i prikaz trenutno raspoloživih punjača,
 • mogućnost rezervacije određenog punjača,
 • definisanje i upravljanje šifrom za pristup delu eMobility aplikacije za plaćanje usluge punjenja,
 • slanje obaveštenja o korišćenim uslugama na registrovanu e-mail adresu korisnika i pregled svih transakcija,
 • pristup svim podacima njihovog korisničkog naloga, i istoriji svih transkacija punjenja električnog vozila,
 • pregled i izmenu ličnih podataka registrovanih korisnika,
 • prikaz marketinških poruka i obaveštenja kao i prikaz i čuvanje personalizovanih marketinških ponuda,
 • opciju brisanja naloga za slučaj prestanka korišćenja eMobility aplikacije

4.2. Orion eM zadržava pravo ažuriranja i modifikacije aplikacije izmenom njenog sadržaja bez posebnog obaveštavanja korisnika, tako da neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena.

5. Korišćenje Orion eM punjača

5.1. Kako bi se sprečilo oštećenje, u slučaju postojanja opasnosti od oštećenja ili u slučaju već nastalog oštećenja, Partner, klijenti, krajnji korisnici (dalje: Korisnici) kao i Orion eM dužni su da preduzimaju sve mere da spreče ili ograniče oštećenje koje se mogu razumno tražiti i zahtevati od njih. Orion eM ne odgovara za bilo kakvu štetu proizašlu iz eventualnih skrivenih nedostataka, niti za štetu koja eventualno nastane usled eventualnog prestanka funkcionisanja ili gubitka svrsishodnosti funkcionisanja punjača za električna vozila.

5.2. Klijenti Orion eM dužni su da obezbede infrastrukturne uslove i sva prava za postavljanje, odnosno instalaciju i rad Orion eM punjača kao i da pre instalacije obezbede tehničke uslove za njihovo uspešno instaliranje i ispravan rad, da obezbedi odgovarajuću opremu kao i druge uslove potrebne za njihovo ispravno funkcionisanje na traženim lokacijama, da omogući nadležnim licima Orion eM pristup punjačima za instalaciju softvera i drugih sadržaja potrebnih za njihov nesmetan rad, da omoguće javno korišćenje Orion eM punjača kao i da vrše administrativni nivo podrške i da u tom smislu krajnjim korisnicima pružaju sve neophodne informacije u vezi sa Orion eMobility servisima. Orion eM ne garantuje ispravan rad punjača u slučaju da klijent ne obezbedi tehničke uslove za njihovo uspešno instaliranje i ispravno funkcionisanje. Eventualne ponovne instalacije u slučaju da klijent ne obezbedi navedene uslove padaju na teret klijenta.

5.3. Korisnik Orion eM punjača je obavezan da svu opremu i instalacije električnog vozila koje se puni održava u ispravnom stanju tako da u svakom trenutku ispunjavaju zahteve utvrđene propisima i uputstvima proizvođača. Tehnički zahtevi za korišćenje mesta za punjenje, odnosno punjača za električna vozila, nalaze se na web stranici Orion eM, kao i na mestima za punjenje i Korisnik je obavezan na njihovo puno poštovanje.

5.4. Prilikom korišćenja Orion eM punjača, svaki korisnik je obavezan da se pažljivo pridržava uputstava za upotrebu istih. Uputstva su vidno istaknuta na svakoj Orion eM punjaču zasebno, kao i na mestima za punjenje.

5.5. Korisnici su u potpunosti odgovorni Orion eM i svim trećim licima za bilo koju posledicu ili štetu koja bude prouzrokovana ili koja nastane zbog neispunjavanja ugovorenih zahteva iz ovog odeljka 5. i obavezuju se da će štetu u celosti naknaditi zajedno sa svim nastalim troškovima.

5.6. Korisnici su odgovorni za štetu koja nastane na strani Orion eM ili bilo kog trećeg lica zbog oštećenja i/ili kvara Orion eM punjača do koga je došlo usled nepoštovanja datih uputstava, nepažnjom ili nemarom navedenih lica.

5.7. Korisnici se obavezuju da ukoliko primete bilo kakvu neispravnost  ili problem  prilikom korišćenja Orion eM punjača bez odlaganja postupe u svemu prema uputstvima koja su vidno istaknuta na mestu za punjenje odnosno na punjačima i da o tome odmah obavesti Orion eM.

5.8. Orion eM nije  odgovoran za stabilnost elektroenergetskog sistema. U slučaju pada mreže, kompanija koja je odgovorna za elektroenergetski sistem mora bez odlaganja ili da poveća proizvodnju električne energije iz drugih izvora ili da smanji potrošnju. Mestima za punjenje može se automatski izdati naredba za smanjenje snage punjenje u slučaju pada mreže. Prekid punjenja obično je kratkotrajan, a može se manifestovati kroz promenu brzine punjenja ili prekida punjenja električnog vozila, odnosno putem vraćanja energije iz baterije električnog vozila u mrežu u slučaju V2G sistema.

6. Korišćenje Orion eM punjača putem RFID kartice

6.1. Korišćenje usluge punjenja električnih vozila na Orion eM punjačima kao i naplata navedene usluge može se vršiti putem RFID kartica. Navedene RFID kartice Orion eM može u dogovorenom broju obezbediti Partnerima kao i klijentima, u skladu sa međusobnim dogovorom. Istovremeno, krajnji korisnici od Partnera i klijentata mogu kupiti odgovarajuću RFID karticu na osnovu koje će moći da koriste raspoložive punjače.

6.2.  Partner/klijent/ krajnji korisnik su u potpunosti  odgovorni za čuvanje/korišćenje RFID kartice, kao i za sve radnje izvršene sa RFID karticom u granicama prava pristupa tokom važenja iste.

6.3. Partner/klijent kao i krajnji korisnik dužni su da odmah obaveste Orion eM u slučaju gubitka RFID kartice, u kom slučaju će kartica biti poništena. U slučaju gubitka, može biti izdata nova RFID kartica po ceni navedenoj u cenovniku Orion eM.

7. Prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Orion eMobility Servisa

7.1. Korisnici su u obavezi da koriste sve usluge u okviru Orion eMobility Servisa u skladu sa ovim Opštim uslovima, datim uputstvima, važećim zakonskim propisima koji uređuju konkretnu materiju kao i drugim sporazumima sa Orion eM.

7.2. Korisnici su u obavezi:

 • da se suzdrže se od bilo kakve radnje ili mešanja u tehnološku infrastrukturu ili infrastrukturu za punjenje Orion eM koja bi mogla da dovede do njenog kvara ili narušavanja njenog integriteta,
 • da se uzdržavaju od štetnih uticaja na tehnološku infrastrukturu ili infrastrukturu za punjenje, procese i podatke,
 • da bez odlaganja obaveste Orion eM o svim smetnjama, prekidima ili oštećenjima na mestima za punjenje, odnosno punjačima u okviru mreže Orion eM, a koje uoče ili o kojima budu obavešteni tokom korišćenja usluga,
 • da nadoknade celokupnu štetu koju nanesu na bilo kojem mestu za punjenje, odnosno bilo kojem punjaču unutar mreže Orion eM zbog nepravilne, nemarne upotrebe ili ponašanja suprotno datim uputstvima,
 • da svoje električno vozilo pune na mestima za punjenje, odnosno preko punjača za električna vozila u maksimalnom trajanju od 120 minuta i da nakon izvršenog punjenja bez nepotrebnog odlaganja, napuste mesto za punjenje,
 • da koriste infrastrukturu za punjenje na način koji ne ograničava prava drugih korisnika,
 • da prate uputstva i smernice pre, za vreme i nakon korišćenja punjača za električna vozila.

7.3. Za svaki neosnovan zahtev bilo kojeg korisnika za daljinsko aktiviranje naplate putem e-Mobility aplikacije (neopravdano daljinski aktivirano punjenje), istom će se naplatiti naknada u skladu sa važećim cenovnikom. Zahtev za daljinsko aktiviranje naplate smatra se neosnovanim ako usluga punjenja nije uspela iz razloga koji se mogu pripisati u krivicu korisnika.

7.4. Nepravilna upotreba može skratiti životni vek celokupne infrastrukture za punjenje. Ukoliko korisnik usluge punjenja svog električnog vozila prekine punjenje više od tri puta uzastopno ili to radi češće (i više od tri puta u toku jednog meseca) prekidom ili pritiskom na dugme za izlaz u slučaju nužde, čak i kada korisnik za to naizmenično koristi nekoliko različitih korisničkih naloga, korisniku će se naplatiti naknada u skladu sa važećim cenovnikom ili mu se može uskratiti dalje korišćenje usluga punjenja.

7.5 Partneri i Klijenti Orion eM dužni su da obezbede infrastrukturne uslove i sva prava za postavljanje, odnosno instalaciju i rad Orion eM punjača kao i da pre instalacije obezbedi tehničke uslove za njihovo uspešno instaliranje i ispravan rad, da obezbedi odgovarajuću opremu kao i druge uslove potrebne za njihovo ispravno funkcionisanje na traženim lokacijama, da omogući nadležnim licima Orion eM pristup punjačima za instalaciju softvera i drugih sadržaja potrebnih za njihov nesmetan, da omogući javno korišćenje punjača kao i da vrše administrativni nivo podrške i da u tom smislu krajnjim korisnicima pružaju sve neophodne informacije u vezi sa Orion eMobility servisima.

8. Privremena obustava/ograničenje korišćenja usluga

8.1. Orion eM može privremeno ograničiti ili obustaviti pružanje usluga:

 • tokom trajanja neophodnih radova na održavanju i unapređenju usluga u okviru Orion eMobility Servisa,
 • ukoliko je zbog kvara, neispravnosti, prirodne ili druge nepogode ili iz sličnih razloga tehnički ili pravno onemogućen da pruža usluge,
 • ukoliko Korisnik nije izmirio svoje obaveze prema Orion eM,
 • ukoliko Korisnik krši uslove date licence za korišćenje eMobility aplikacije,
 • ukoliko Korisnik ne koristi usluge za sopstvene potrebe u skladu sa ovim Opštim uslovima,
 • u slučaju da postoji sumnja na zloupotrebu ili nezakonitu radnju od strane Korisnika,
 • u slučaju da Korisnik pokuša ili uspe u zaobilaženju bezbednosnih sistema Orion eM mreže i/ili pristupi različitim podacima za čiji pristup i/ili onradu nema ovlašćenje,
 • ukoliko Korisnik izazove različite tehničke ii druge smetnje,
 • kako bi se obezbedilo upravljane elektro distributivnom mrežom, radi potreba balansiranja elektroenergetskog sistema, podizanja kvaliteta snabdevanja električnom energijom i kao i usled drugih sličnih slučajeva koji nisu u nadležnosti Orion eM,
 • ukoliko to zahtevaju zvanični propisi ili sudski nalozi i/ili ako se sumnja da se usluga punjenja koristi bez dozvole, nasuprot uslovima i pravilima iz ovih Opštih uslova, sporazuma, ugovora
 • ako se Korisnici na drugi način nezakonito ili neadekvatno ponašaju u odnosu na ove Opšte uslove, postignute sporazume, zaključene ugovore ili slično,
 • da bi se sprečile zloupotrebe u korišćenju usluga opisanih u ovim Opštim uslovima kao i u drugim opravdanim slučajevima

8.2. Orion eM će, ukoliko je to u konkretnoj stuaciji moguće, obavestiti Korisnike putem elektronske pošte ili na drugi način koji smatra adekvatnim o razlogu prekida usluge punjenja i vremenu prekida pružanja usluge punjenja.

8.3. Orion eM će se pobrinuti da ograničenja ili prekidi odnosno obustava pružanja usluga traju najkraće moguće vreme, uzimajući u obzir razloge samih prekida kao i tehničke i druge mogućnosti Orion eM da otkloni uzrok prekida.

8.4. Korisnik se obavezuje da uslugu punjenja električnog automobila, sami Orion eM punjači kao i sve dostupne servise eMobility aplikacije koristi isključivo u skladu sa njihovom namenom kao i da se uzdržava od bilo kakvih radnji kojima bi se mogao ugroziti njihov normalan rad. Korisnik se obavezuje da će se uzdržavati od bilo koje radnje koja bi se mogla podvesti pod namernu zloupotrebu kao i na izvršenje prevarnih radnji i obavezuje se da neće koristiti ili pokušati da koristi tuđi korisnički nalog i/ili pristupati tuđim ličnim podacima. Korisnik je saglasan da neće koristiti obrnuti inženjering, povratnu montažu, rastavljanje, dekodiranje ili bilo koji drugi način za otkrivanje izvornog koda aplikacije ili bilo koje povezane tehnologije. Sve troškove nastale zbog pričinjenih zloupotreba snosi Korisnik.

8.5. Orion eM neće snositi bilo kakvu odgovornost za bilo koju eventualnu štetu nastalu neovlašćenim korišćenjem uređaja na kome je instalirana eMobility aplikacija ili neovlašćenim pristupom personalizovanim podacima korisnika koji su sačuvani u okviru aplikacije. Zaštita eMobility aplikacije šifrom je omogućena i sadržana u podešavanjima, a unos šifre omogućava pristup delu aplikacije namenjenom naplati korišćenih usluga. Šifru definiše sam krajnji korisnik prilikom instalacije aplikacije i on je odgovoran je za njeno čuvanje i potvrđuje da je upoznat sa činjenicom da Orion eM nije upoznat, niti čuva podatke o definisanim šiframa.

8.6. U slučaju da neki od Korisnika prekrši odredbe ovih Opštih uslova, odredbe zaključenog ugovora, data uputstva ili važeće propise na način da kršenje predstavlja neposrednu i ozbiljnu pretnju javnom redu, javnoj bezbednosti ili javnom zdravlju ili može izazvati ozbiljne ekonomske ili operativne probleme, Orion eM može, odmah, bez prethodne najave i bez ostavljanja roka za otklanjanje propusta, ograničiti ili obustaviti pružanje usluga Korisniku, raskinuti zaključeni ugovor i generalno obustaviti saradnju sa tim Korisnikom.

8.7. Ako je prekinuta usluga zbog razloga koji je prouzrokovao neki od Korisnika, Orion eM može o trošku Korisnika da ograniči ili u potpunosti onemogući pristup infrastrukturi za punjenje ili svim uslugama u okviru Orion eMobility Servisa. Korisnici neće biti oslobođeni plaćanja ili drugih obaveza prema Orion eM. Pored toga, Orion eM ima pravo da naplati razumnu naknadu za slanje pisanog ili elektronskog obaveštenja o prekidu, uključujući i eventualne druge prourokovane troškove

8.8. Prihvatanjem ovih Opštih uslova, Korisnici u potpunosti oslobađaju Orion eM bilo koje odgovornosti za štetu koja eventulano nastane korišćenjem bilo koje usluge u okviru Orion eMobility Servisa.

9. Plaćanje

9.1. Za korišćenje usluga u okviru Orion eMobility Servisa, Korisnicima se naplaćuju iznosi prema cenovniku usluga važećem u tom određenom trenutku kao i u skladu sa Ponudom koja je data od strane Orion eM određenom Partneru i/ili Klijentu. Naknade za usluge koje važe u svakom trenutku detaljnije su definisane na web adresi Orion eM kao i u okviru same eMobility aplikacije za svako pojedinačno mesto za punjenje, odnosno za svaki pojedinačni punjač u mreži Orion eM. PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

9.2. Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

9.3. Kada je u pitanju usluga prodaje Orion eM punjača Partnerima ili Klijentima Orion eM, plaćanje za iste vršiće se u skladu sa zaključenim ugovorom, datom Ponudom, odnosno u skladu sa dogovorom koji postignu Orion eM i Partner ili Klijent.

9.4. Kada je u pitanju usluga punjenja električnog vozila, uspešnim izvršenjem registracije korisničkog naloga i otpočinjanjem korišćenja usluge punjenja, korisnik se saglašava sa svim uslovima i procedurom plaćanja usluge. Od prvog korišćenja usluge punjenja svaki krajnji korisnik potvrđuje da je uredno upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i cenovnikom usluga, odnosno da je saglasan sa cenom punjenja na mestima za punjenje na kojima će koristiti navedenu uslugu.

9.5. Korišćenje usluge punjenja električnog vozila se, po pravilu, naplaćuje tako što se sa korisničkog naloga krajnjeg korisnika odbija iznos koji odgovara izvršenoj pojedinačnoj sesiji punjenja na konkretnom Orion eM punjaču. Ukoliko se korisnik odluči da uplati određena novčana sredstva na svoj korisnički nalog (top up opcija), on ta sredstva može isključivo koristiti za buduće pojedinačne sesije punjenja, i to bez vremenskog ograničenja, ali bez prava na refundaciju/povraćaj uplaćenih sredstava. Nakon svakog pojedinačnog korišćenja Orion eM punjača, krajni korisnik se izričito saglašava sa tim da će mu Orion eM dostaviti elektronski fiskalni račun putem e-maila, a takođe će mu na kraju svakog meseca dostaviti i mesečni izvod za korišćenje usluga punjenja, pri čemu će navedeni izvod sadržati prikaz svake pojedinačne sesije punjenja koja je izvršena u toku tog meseca. Elektronski fiskalni račun se takođe prikazuje u eMobility aplikaciji po završetku pojedinačne sesije punjenja električnog vozila.

9.6. Krajnji korisnik može da omogući plaćanje usluga punjenja i putem automatskog zaduženja njegove kartice, u kom slučaju će Korisnikova kartica za plaćanje automatski biti zadužena za iznos koji odgovara obavljenoj sesiji punjenja.

9.7. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

9.8. Naplata usluge punjenja elektirčnog vozila može se vršiti i putem RFID kartica koje krajnji korisnik može kupiti od Orion eM-a.

9.9. Uslugu punjenja nije moguće platiti gotovinom.

9.10. Usluga punjenja električnih vozila naplaćuje po svakom minutu punjenja. Punjenje počinje u trenutku kada korisnik autorizuje sesiju punjenja koristeći svoj korisnički nalog pritiskom na dugme za pokretanje na samom Orion eM punjaču, ili uključivanjem priključka za punjenje, aktivacijom putem eMobility aplaikacije ili putem RFID kartice. Korisnik završava punjenje pritiskom na dugme za kraj ili izvlačenjem priključka za punjenje na stanici za punjenje, ili deaktivacijom pomoću RFID kartice ili putem eMobility aplikacije. Usluga punjenja može prestati zbog bilo kakve aktivnosti na vozilu, automatski ili ako ga Orion eM zaustavi daljinski.

9.11. Orion eM će obavestiti krajnjeg korisnika koji nije izmirio svoje obaveze i posledicama neplaćanja dospelih obaveza i istovremeno ga podsetiti da izmiri dug najkasnije u roku navedenom u opomeni. Orion eM može da pošalje opomenu krajnjem korisniku putem registrovanih elektronskih komunikacionih kanala (na pr. putem SMS, e-mail). Ukoliko krajnji korisnik ne izmiri svoje dospele obaveze nakon isteka dodatno ostavljenog roka određenog u opomeni, Orion eM može prestati da pruža usluge tom krajnjem korisniku, a što svakako ne utiče na obaveze tog korisnika koje su nastale do tog momenta.

9.12. Korisnik je odgovoran za korišćenje usluga punjenja električnog vozila koje se odvija preko njegovog korisničkog naloga, bez obzira koje lice je zaista koristilo konkretnu uslugu i njegov korisnički nalog. U slučaju zloupotrebe korisničkog naloga, krajnji korisnik koji smatra da je njegov korisnički nalog zloupotrebljen, u obavezi je da izmiri sve troškove za usluge izvršene pre blokade usluga (i samog korisničkog naloga) i to do trenutka kada Orion eM primi obaveštenje tog korisnika o zloupotrebi. Isto važi i za sve druge troškove nastale zbog gubitka ili krađe korisničkih uređaja na kojima je instalirana eMobility aplikacija, korisničkih imena i lozinki, gubitka RFID kartice i slično.

9.13. Orion eM čuva i obrađuje podatke o obavljenim transakcijama, odnosno o korišćenim uslugama, a koji su mu potrebni za naplatu potraživanja od krajnjeg korisnika. Orion eM postupa sa podacima o izvršenim transakcijama u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka.

9.14. Orion eM može naplatiti dospela, a neizmirena potraživanja prema krajnjem korisniku za korišćene usluge punjenja električnog vozila skidnjem sredstava koja korisnik ima na svom korisničkom nalogu. Ukoliko korisnik ima dospele, a neizmirene obaveze prema Orion eM, Orion eM može i da pokrene postupak prinudne naplate potraživanja prema korisniku, a za čije sprovođenje može da angažuje treće lice.

10. Briga o korisnicima

10.1. Orion eM je Korisnicima (Partnerima, klijentima kao i krajnjim korisnicima) u pogledu svih usluga koje su predmet ovih Opštih uslova obezbedio korisničku podršku (tehničku i komercijalnu).

10.2. U slučaju da je uzrok prijavljene greške/smetnje u domenu odgovornosti Orion eM, sva podrška i otklanjanje greške/smetnji je besplatno.

10.3. Korisnička podrška se odnosi samo na usluge punjenja električnih vozila i namenjena je krajnjim  korisnicima. Za rad aplikacije i održavanje celokupne infrastrukture za punjenje, Orion eM nije u obavezi da nudi usluge korisničke podrške.

10.4. Korisnička podrška koju Orion eM pruži krajnjem korisniku, ako je grešku/smetnju prouzrokovao sam korisnik, odnosno kada greška i/ili smetnja ne mogu da se smatraju odgovornošću Orion eM, takođe se naplaćuje.

10.5. Orion eM pruža Partnerima i Klijentima tehničku podršku vezanu za rad i funkcionisanje infrastrukture za punjenje. Tehnička podrška se sastoji u servisiranju, unapređenju, održavanju i kompletnoj brizi o navedenoj infrastrukturi. Rizik slučajne propasti Orion eM punjača ili njihovog oštećenja (usled krađe, požara, više sile, fizičkog loma celog uređaja ili njegovih sastavnih delova i sl.) snosi Partner/Klijent od trenutka instalacije svakog pojedinačnog punjača. Kontakt za tehničku podršku su e-mail support.emobility@oriontelekom.rs ili telefonom na +381 11 4100333.

10.6.  Orion eM pruža krajnjim korisnicima, odnosno korisnicima Emobility aplikacije mogućnost praćenja i kontrole potrošnje sredstava na njihovim registrovanim korisničkim nalozima. Orion eM poštuje privatnost podataka korisnika i obezbeđuje poverljiv tretman podataka u najvećoj mogućoj meri, a imajući u vidu prirodu same tehnologije, procedure u upotrebi i važeće propise.

11. Reklamacije

11.1. Ukoliko krajnji korisnik smatra da postoje nepravilnosti u obračunu, podacima na računu ili smatra da postoje neke druge nepravilnosti u vezi sa korišćenjem usluga u okviru Orion eMobiity servisa, odnosno uslugom korišćenja Orion eM punjača  i/ili eMobility aplikacije, potrebno je da uloži reklamaciju.

11.2. Korisnik može uložiti reklamaciju slanjem iste na e-mail adresu: emobility@oriontelekom.rs ili slanjem preporučene pošiljke na adresu Naselje Zemun Polje Mala pruga br. 8.

11.3. Orion eM neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni reklamacije koje nisu podnete od strane krajnjeg korisnika sa zvanične (e-mail) adrese koju je koristio prilikom registracije svog korisničkog naloga.

11.4. Reklamacija mora da sadrži precizan opis nepravilnosti u obračunu ili drugog razloga za reklamaciju, mora sadržati adekvatne dokaze kojima korisnik dokazuje postojanje nepravilnosti i mora biti upućena direktno od strane krajnjeg korisnika konkretne usluge u vezi sa kojom ulaže reklamaciju.

11.5. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od dana njenog prijema, dok je rok za rešavanje reklamacije 30 dana od dana njenog prijema. Ukoliko Orion eM iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu krajnjeg korisnika u roku koji je dogovoren, dužan je da tog korisnika obavesti o produžavanju roka za rešavanje reklamacije i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost.

11.6. U slučajevima kada krajnji korisnik ostvari pravo na povraćaj sredstava koja je uplatio radi korišćenja usluge punjenja svog električnog vozila, nekom od platnih kartica – delično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Orion eM je u obavezi da povraćaj ovih sredstava vrši se isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Orion eM-a, obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika navedene platne kartice.

12. Raskid

12.1 Pretplatnički odnos koji nastaje registracijom korisnika može prestati u svakom trenutku, a svakako prestaje ukoliko krajnji korisnik sa svog uređaja izbriše eMobility aplikaciju, usled smrti krajnjeg korisnika, usled postojanja neizmirenog dugovanja krajnjeg korisnika prema Orion eM, ukoliko krajnji korisnik čini zloupotrebe opisane u ovim Opštim uslovima, ukoliko ne ispunjava uslove ili obaveze ili na drugi način krši odredbe ovih Opštih uslova ili važećih propisa i ne postupa u skladu sa zahtevima Orion eM i iz drugih sličnih razloga.

12.2. Ugovorni odnos između Orion eM i njegovih Partnera i klijenata prestaje raskidom zaključenih ugovora između ovh subjekata, sve u skladu sa uslovima predviđenim tim ugovorima.

12.3. U slučaju raskida pretplatničkog odnosa i/ili zaključenog ugovora, Korisnici moraju regulisati sve obaveze prema Orion eM nastale do dana raskida.

13. Završne odredbe

13.1. Orion eM može u bilo kom trenutku da izmeni odredbe ovih Opštih uslova, cene usluga u okviru Orion eMobility Servisa, ponudu navedenih usluga kao i njihov sadržaj.

13.2. Orion eM se obavezuje da obavesti Korisnike o svim promenama, tako što će obaveštenje objaviti na svojoj web stranici, a po potrebi i u skladu sa konkretnim okolnostima i putem elektronskog pisanog obaveštavanja ili u samoj eMobility aplikaciji.

13.3. Ukoliko bilo koji korisnik nastavi da koristi usluge nakon što primi obaveštenje o nastalim izmenama, smatra se da je on saglasan sa istima.

13.4. Orion eM zadržava pravo ažuriranja i modifikacije eMobility aplikacije izmenom njenog sadržaja bez posebnog obaveštavanja korisnika, tako da neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena.

13.5. U slučaju da se za bilo koji deo ovih Opštih uslova ustanovi da je neodgovarajuć ili nevažeći, to neće uticati na ostale njegove odredbe koje će nastaviti da važe i dalje.

13.6. Opšti uslovi predstavljaju sastavni deo ugovora koje Orion eM zaključi sa Parterima i klijentima. Istovremeno, davanje saglasnosti krajnjeg korisnika na ove Opšte uslove predstavlja neophodan preduslov za korišćenje Orion eMobility aplikacije.

13.7. Odnosi između Korisnika i Orion eM regulisani su pozitivnim propisima Republike Srbije. Za sve međusobne sporove koje nije moguće rešiti dogovorom nadležan je sud u Beogradu.

13.8. Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu dana 01.08.2023. godine.

General terms and conditions of Orion eMobility services

1. General provisions

1.1.  These General Terms and Conditions of Orion eMobility Services (hereinafter: General Terms) regulate the relationship between the company ORION E MOBILITY DOO (hereinafter: Orion eM) and users of Orion eMobility Service, i.e. users of all services that are part of Orion eMobility Service.

1.2. Users of the Orion eMobility Service include Orion eM Partners, with whom this company has established mutual business cooperation, as well as Orion eM clients to whom Orion eM sells chargers for electric vehicles (Orion eM chargers) for their installation at desired locations in accordance with the orders of the clients, and finally the end users themselves of the services within the mentioned Service. The relationship between Orion eM and its partners/clients is defined by the respective agreements on business and technical cooperation, the offer that is valid at the time of concluding these agreements (hereinafter: the Offer), the privacy policy that applies as well as other written agreements between Orion eM and its partners, i.e. clients, instructions and appropriate regulations that directly or indirectly refer to the services that are subject to the regulation of these General Terms and Conditions. The provisions of the General Conditions are applied if the relevant regulations, provisions of the Contract and other agreements between Orion eM and Partners/clients are not in conflict with them, and they are also applied with regard to all issues that are not regulated by other mentioned documents.

1.3. Orion eMobility Services include the sale and installation of electrical charging devices of the AC and DC type (hereinafter: Orion eM chargers/chargers for electric vehicles/chargers) of various powers, as well as the assignment of a license for the purposes of using the platform/software (hereinafter: eMobility platform). which will allow end users to use chargers for electric vehicles, provide important information and through which all chargers, i.e. the network of chargers, will be visible to end users on an interactive map. Also, the eMobility platform enables end users to charge for the use of the Orion eM charger.

1.4. Orion eM is the owner of the software solution, i.e. the eMobility platform, and is also authorized to assign to third parties (Partners, clients, end users) the license for the use of this platform/software, which is based on the aforementioned software solution. Orion eM is also the operator of the entire system for charging for all services within the Orion eMobility Service, i.e. the sale of Orion eM chargers, charging for the use of the eMobility platform as well as charging for the services of using the chargers themselves, i.e. charging for the service of charging electric vehicles at Orion eM chargers by end users. Orion eM can entrust the provision of certain services within the Orion eMobility service to the Partner, i.e. the client based on a mutually concluded contract.

1.5. The use of electric vehicle charging services at Orion eM chargers by end users is made possible through the eMobility application, which users can download from existing online stores (Play Store for users of Android operating systems, or Apple Store for users of IOS operating systems). By downloading the application, the use of electric vehicle charging services is also enabled for roaming users, i.e. users who use the aforementioned charging services abroad at electric vehicle charging stations that, in accordance with the concluded Contract, belong to Orion eMa Partners. Using the electric vehicle charging service is also possible through RFID cards that end users can download from Orion eM Partners.

1.6. The operating conditions and use of electric vehicle charging services at charging stations, when the services are used by roaming users, are subject to the legislation of the country in which these services are used.

1.7. The price lists, which will be available to Partners as well as end users, determine the regular prices of using the Orion eMobility Service, individual services within the Service itself, equipment, Orion eM chargers, as well as the amount of fees in case of violation of prescribed obligations by these persons, which Orion eM has the right to charge as the manager of the Orion eMobility System and the operator of the wholesale system for charging services within the Orion eMobility System.

1.8. All information about the applicable General Terms and Conditions, prices of all services, as well as contact information, are listed within the eMobility application.

1.9. In the event of a change and/or revision of the General Terms and Conditions, in order to continue using the eMobility application, its users will be asked to agree to the amended General Terms and Conditions.

2. Installation of the eMobility application, user registration

2.1. Services within the Orion eMobility Service intended for end users (such as electric car/vehicle charging service, billing for this service, etc.) can be used by these persons through the eMobility application. Registration of end users is done through the mentioned application. By entering all the required data and finally giving the consent of the end user to these General Terms and Conditions, the subscription relationship between the end user and Orion eM is concluded and at the same time the account of these users is created in order to use all available services within the Orion eMobility Service.

2.2. The subscription relationship is concluded for an indefinite period of time. The use of services is possible only after the activation of the end user’s account. The subscription relationship is concluded through the eMobility application and any verbal agreements are no valid. All changes related to the use of the application itself are possible only on active accounts of end users.

2.3. During the registration itself, it is also necessary for the end user to agree to the processing of personal data entered in the application itself, which processing is carried out in accordance with the Law on the Processing of Personal Data as well as the Privacy Policy published on the Orion eM website. In the event that the user wishes to receive personalized and other marketing offers, upon acceptance of these General Terms and Conditions, he simultaneously gives his special consent to the processing of data required for these purposes. In order to create personalized offers, and in order to adjust the offers to the end user, Orion eM is authorized to access the database with all user transactions.

2.4. The information provided by the user during the registration and creation of his user account must be true, accurate and complete, and the user guarantees the accuracy of the data that he directly submitted, that is, entered in the application itself. The use of the eMobility application is permitted to persons who are 18 years of age or older.

2.5. The end user is obliged to, in the event of a change in his personal data, immediately enter the resulting changes into his user account. If the user does not make the necessary changes, Orion eM can temporarily prevent the use of the services. All financial and legal burdens resulting from the untimely change of personal data will be borne by the user. If the user does not inform Orion eM about the change in personal data, it will be considered that invoices and all other messages sent to the user at the registered addresses given at the time of registration of his user account have been received.

2.6. The user confirms that he uses the application solely at his own risk, and irrevocably agrees that Orion eM does not give any guarantees or take responsibility for any possible damages that the user suffers when using the application and the Internet. The user releases Orion eM from any responsibility for guaranteeing the availability of the Internet, given that Orion eM has no control over it.

2.7. By downloading and installing the application, the user accepts all risks that may arise from its use, and undertakes to use the content of the application exclusively for personal use and at his own risk. The user undertakes to do everything in his power to ensure that no third party comes into possession of the device on which the application is installed, and that he will not allow anyone to gain unauthorized access to his personal account on the eMobility application. If the end user and the actual user of the services are not the same person, the end user is directly responsible to Orion eM for the actions of the actual user.

3. Copyright

3.1. Documents, data and information published on the application can only be used for the individual needs of the user with respect for all copyright and proprietary rights as well as the rights of third parties. Documents, data and information published on the eMobility application may not be reproduced, distributed or used for commercial purposes, nor may it be used in any way that may cause damage to Orion eM or any third party.

3.2. The user does not acquire any copyright or intellectual property rights to the content offered to users by Orion eM. The owner of the copyrights, trademarks and other intellectual property rights on the license, i.e. the eMobility application, is Orion eM.

3.3. If the client, Partner and/or end user is enabled to use the software, i.e. the eMobility application in order to use the individual services within the Orion eMobility Service, specified in these General Terms and Conditions, these persons have the right and obligation to use the said software/application in accordance with terms of the given license. In the event that Orion eM contracts special license terms for the use of the software/platform, i.e. the eMobility platform, the special license terms will take precedence over those established in these General Terms and Conditions.

3.4. Orion eM grants Partners, clients and/or end users a non-exclusive license to use the eMobility platforme/software. Any user of the eMobility Application agrees not to reverse engineer, reverse engineer, disassemble, decode or otherwise discover the source code of the eMobility platform or any related technology. The eMobility platoform may not be distributed, sold or sublicensed. The user may not transfer the obtained license to a third party.

3.5. Any use that violates the terms of the license for the use of the eMobility platform is a basis for compensation for the damage caused and at the same time a basis for the denial of the given license.

3.6. The user can cancel the license at any time by deleting the eMobility application from their device. The license to use the platform and the user’s right to use the services offered by the eMobility application itself are terminated automatically and without notice if the user violates any provision related to their use. Unless expressly stated otherwise, the license is automatically terminated if the user loses the right to use the services for which he was licensed.

3.7. The License and the eMobility platform itself that may be used by the Licensee are provided as is, without any warranties or guarantees. Orion eM excludes, to the fullest extent permitted by law, all warranties, including warranties of non-defects, merchantability, satisfactory quality or fitness for a particular purpose.

3.8. Orion eM is not responsible for any damage suffered by any user through the use of the license, eMobility platform and application and services within the same, and the user fully releases Orion eM from responsibility for any consequences arising from the user’s actions or omissions resulting from the use or misuse content of the eMobility application, as well as for any damage that may be caused to the user or any third party in connection with the use or misuse of the content of the application.

4. Using the eMobility application

4.1. The eMobility application allows registered users, i.e. users who have established a subscription relationship with Orion eM, the following:

 • ccess to the instructions for using/setting up the eMobility application with consent to access and use mobile device services,
 • use and payment of the electric vehicle charging service at Orion eM chargers within the Orion eMobility Service,
 • using an interactive map that shows the network of Orion eM chargers within the Orion eMobility Service, as well as a display of currently available chargers,
 • the possibility of booking a specific charger,
 • defining and managing the code for accessing the part of the eMobility application for paying for the charging service,
 • sending notifications about the used services to the user’s registered e-mail address and reviewing all transactions,
 • access to all their user account data, and the history of all electric vehicle charging transactions,
 • review and modification of personal data of registered users,
 • display of marketing messages and notifications as well as display and storage of personalized marketing offers,
 • the option to delete the account in case of stopping the use of the eMobility application

4.2. Orion eM reserves the right to update and modify the application by changing its content without specifically notifying the user, so it will not be responsible for possible consequences resulting from such changes.

5. Use of the Orion eM chargers

5.1. In order to prevent damage, if there is a risk of damage or if damage has already occurred, the Partner, clients, end users (further: Users) as well as Orion eM are obliged to take all measures to prevent or limit damage that can reasonably be requested and demand from them. Orion eM is not responsible for any damage resulting from possible hidden defects, nor for damage that may occur due to the possible cessation of functioning or loss of functionality of the charger for electric vehicles.

5.2. Orion eM clients are obliged to provide infrastructure conditions and all rights/permisions (if nedeed) for installation, that is, installation and operation of Orion eM chargers, as well as to provide technical conditions for their successful installation and correct operation before installation, to provide appropriate equipment as well as other conditions necessary for their correct operation functioning at the required locations, to allow authorized persons of Orion eM access to the chargers for installing software and other content required for their smooth operation, to enable public use of Orion eM chargers as well as to perform an administrative level of support and in this sense to provide end users with all necessary information in connection with Orion eMobility services. Orion eM does not guarantee the correct operation of the chargers in case the client does not provide the technical conditions for their successful installation and proper functioning. Possible re-installations in the event that the client does not provide the specified conditions are the responsibility of the client.

5.3. The user of the Orion eM charger is obliged to maintain all the equipment and installations of the electric vehicle being charged in proper condition so that they meet the requirements established by the regulations and manufacturer’s instructions at all times. Technical requirements for the use of charging points, i.e. chargers for electric vehicles, can be found on the Orion eM website, as well as at charging points, and the User is obliged to fully comply with them.

5.4. When using the Orion eM charger, each user is obliged to carefully follow the instructions for use. Instructions are prominently displayed on each Orion eM charger separately, as well as at charging points.

5.5. Users are fully responsible to Orion eM and all third parties for any consequence or damage that is caused or that arises due to non-fulfillment of the contractual requirements from this section 5. and undertake to compensate the damage in full along with all incurred costs.

5.6. Users are responsible for damage caused by Orion eM or any third party due to damage and/or failure of the Orion eM charger that occurred due to non-compliance with the given instructions, carelessness or negligence of said persons.

5.7. Users are obliged that if they notice any malfunction or problem when using the Orion eM charger, they will immediately act according to the instructions that are clearly displayed at the charging point or on the chargers, and to notify Orion eM immediately.

5.8. Orion eM is not responsible for the stability of the power system. In the event of a grid failure, the company responsible for the power system must without delay either increase the production of electricity from other sources or reduce consumption. Charging points can be automatically ordered to reduce charging power in the event of a network failure. Interruption of charging is usually short-lived, and it can manifest itself through a change in the charging speed or an interruption of charging of the electric vehicle, that is, through the return of energy from the battery of the electric vehicle to the grid in the case of V2G systems.

6. Use of the Orion eM chargers via RFID card

6.1. Using the electric vehicle charging service at Orion eM chargers, as well as charging for the aforementioned service, can be done via RFID cards. Orion eM can provide the mentioned RFID cards in the agreed number to Partners as well as clients, in accordance with mutual agreement. At the same time, end users can purchase a suitable RFID card from Partners and clients, based on which they will be able to use the available chargers.

6.2. The partner/client/end user is fully responsible for the storage/use of the RFID card, as well as for all actions performed with the RFID card within the limits of access rights during its validity.

6.3. The partner/client as well as the end user are obliged to immediately inform Orion eM in case of loss of the RFID card, in which case the card will be cancelled. In case of loss, a new RFID card can be issued at the price specified in the Orion eM price list.

7. Rights and obligations in connection with the use of the Orion eMobility Service

7.1. Users are obliged to use all services within the Orion eMobility Service in accordance with these General Terms and Conditions, given instructions, valid legal regulations governing the specific matter as well as other agreements with Orion eM.

7.2. Users are obliged to:

 • to refrain from any action or interference with the technological infrastructure or charging infrastructure of Orion eM that could lead to its failure or damage its integrity,
 • to refrain from harmful effects on technological or charging infrastructure, processes and data,
 • to notify Orion eM without delay of any disruptions, interruptions or damage to charging points, i.e. chargers within the Orion eM network, which they observe or are informed about while using the services,
 • to compensate for all the damage they cause at any charging point, i.e. any charger within the Orion eM network due to improper, careless use or behavior contrary to the given instructions,
 • to charge their electric vehicle at charging points, i.e. via electric vehicle chargers for a maximum duration of 120 minutes and to leave the charging point without undue delay after charging,
 • to use the charging infrastructure in a way that does not limit the rights of other users,
 • to follow the instructions and guidelines before, during and after using the charger for electric vehicles.

7.3. For any unfounded request by any user for remote activation of charging through the e-Mobility application (unjustified remotely activated charging), the same will be charged a fee in accordance with the valid price list. A request for remote charging activation is considered unfounded if the charging service has failed for reasons attributable to the user.

7.4. Improper use can shorten the life of the entire charging infrastructure. If the user of the electric vehicle charging service interrupts charging more than three times in a row or does so more often (and more than three times in one month) by interrupting or pressing the emergency exit button, even if the user alternately uses several different user accounts, the user will be charged a fee in accordance with the applicable price list or may be denied further use of the charging services.

7.5 Partners and Clients of Orion eM are obliged to provide infrastructure conditions and all rights for installation, i.e. installation and operation of Orion eM chargers, as well as to provide technical conditions for their successful installation and correct operation before installation, to provide appropriate equipment as well as other necessary conditions for their proper functioning at the required locations, to allow authorized persons of Orion eM access to the chargers for the installation of software and other content required for their smooth operation, to enable the public use of the chargers as well as to perform an administrative level of support and in this sense to provide end users with all the necessary information in connection with Orion eMobility services.

8. Temporary suspension/restriction of services

8.1. Orion eM may temporarily limit or suspend the provision of services:

 • during the necessary maintenance and improvement of services within the Orion eMobility Service,
 • if he is technically or legally unable to provide services due to failure, malfunction, natural or other disaster or for similar reasons,
 • if the User has not settled his obligations towards Orion eM,
 • if the User violates the terms of the license for using the eMobility application,
 • if the User does not use the services for his own needs in accordance with these General Terms and Conditions,
 • in case there is a suspicion of misuse or illegal action by the User,
 • in the event that the User attempts or succeeds in bypassing the security systems of the Orion eM network and/or accesses various data for which access and/or processing is not authorized,
 • if the User causes various technical and other disturbances,
 • in order to ensure a managed electricity distribution network, due to the needs of balancing the power system, raising the quality of electricity supply and as a result of other similar cases that are not within the competence of Orion eM,
 • if it is required by official regulations or court orders and/or if it is suspected that the charging service is being used without permission, contrary to the terms and rules of these General Terms and Conditions, Agreements, Contracts
 • if Users otherwise behave illegally or inappropriately in relation to these General Terms, agreements reached, contracts concluded or similar,
 • to prevent abuses in the use of services described in these General Terms and Conditions as well as in other justified cases.

8.2. Orion eM will, if it is possible in the specific situation, inform the Users by e-mail or in another way that it considers adequate about the reason for the interruption of the charging service and the time of the interruption of the charging service.

8.3. Orion eM will make sure that restrictions or interruptions or suspension of service provision last for the shortest possible time, taking into account the reasons for the interruptions themselves as well as the technical and other possibilities of Orion eM to eliminate the cause of the interruption.

8.4. The user is obliged to use the electric car charging service, the Orion eM chargers themselves as well as all available services of the eMobility application exclusively in accordance with their purpose and to refrain from any actions that could endanger their normal operation. The user is obliged to refrain from any action that could be classified as intentional abuse as well as the execution of fraudulent actions and undertakes not to use or attempt to use someone else’s user account and/or access someone else’s personal data. User agrees not to use reverse engineering, reverse assembly, disassembly, decoding or any other means to discover the source code of the platform and application or any related technology. All costs incurred due to misuse are borne by the User.

8.5. Orion eM will not bear any responsibility for any potential damage caused by unauthorized use of the device on which the eMobility application is installed or unauthorized access to personalized user data stored within the application. Password protection of the eMobility application is enabled and included in the settings, and entering the password enables access to the part of the application intended for charging for used services. The code is defined by the end user himself during the installation of the application and he is responsible for its storage and confirms that he is aware of the fact that Orion eM is not aware of, nor does it store data on defined codes.

8.6. In the event that one of the Users violates the provisions of these General Terms and Conditions, the provisions of the concluded contract, given instructions or valid regulations in such a way that the violation represents an immediate and serious threat to public order, public safety or public health or may cause serious economic or operational problems, Orion eM may , immediately, without prior notice and without leaving a deadline for remedying the error, limit or suspend the provision of services to the User, terminate the concluded contract and generally suspend cooperation with that User.

8.7. If the service is interrupted due to reasons caused by one of the Users, Orion eM can limit or completely disable access to the charging infrastructure or all services within the Orion eMobility Service at the User’s expense. Users will not be released from payment or other obligations towards Orion eM. In addition, Orion eM is entitled to charge a reasonable fee for sending a written or electronic notice of termination, including any other foreseeable costs.

8.8. By accepting these General Terms and Conditions, Users fully release Orion eM from any responsibility for any damage that may occur by using any service within the Orion eMobility Service.

9. Payment

9.1. For the use of services within the Orion eMbility Service, Users are charged amounts according to the price list of services valid at that particular moment, as well as in accordance with the Offer given by Orion eM to a specific Partner and/or Client. Fees for services that are valid at all times are defined in more detail on the Orion eM website as well as within the eMobility application itself for each individual charging point, i.e. for each individual charger in the Orion eM network.

9.2. When it comes to the service of selling Orion eM chargers to Orion eM Partners or Clients, payment for them will be made in accordance with the concluded contract, given in the Offer, that is, in accordance with the agreement reached by Orion eM and the Partner or Client.

9.3. When it comes to the electric vehicle charging service, by successfully completing the user account registration and starting to use the charging service, the user agrees to all the conditions and payment procedure for the service. From the first use of the charging service, each end user confirms that he is properly familiar with the provisions of these General Terms and Conditions and the price list of services, that is, that he agrees with the charging price at the charging points where he will use the specified service.

9.4. The use of the electric vehicle charging service is, as a rule, charged by deducting from the user account of the end user the amount corresponding to the completed individual charging session at the specific Orion eM charger. If the user decides to deposit certain funds into his user account (top up option), he can exclusively use those funds for future individual charging sessions, without a time limit, but also without the right to a refund/return of the funds paid. After each individual use of the Orion eM charger, the end user expressly agrees that Orion eM will provide him with an electronic fiscal invoice via e-mail, and will also provide him with a monthly statement for the use of charging services at the end of each month, whereby the specified the statement should contain a view of each individual charging session that was carried out during that month. The electronic fiscal bill is also displayed in the eMobility application upon completion of an individual electric vehicle charging session.

9.5. The end User can also enable payment for charging services through automatic debiting of his card, in which case the User’s payment card will automatically be debited for the amount corresponding to the performed charging session.

9.6. Charging can also be done via RFID cards that the end user can purchase from Orion eM.

9.7. The charging service cannot be paid for in cash.

9.8. Electric vehicle charging service charges for every minute of charging. Charging starts at the moment when the user authorizes a charging session using his user account by pressing the start button on the Orion eM charger itself, or by turning on the charging port, activating via the eMobility application or via an RFID card. The user ends charging by pressing the end button or by pulling out the charging plug at the charging station, or by deactivating with an RFID card or via the eMobility app. The charging service can stop due to any activity on the vehicle, automatically or if Orion eM stops it remotely.

9.9. Orion eM will inform the end user who has not settled his obligations and the consequences of non-payment of due obligations and at the same time remind him to settle the debt no later than the deadline specified in the reminder. Orion eM can send a reminder to the end user via registered electronic communication channels (eg via SMS, e-mail). If the end user does not settle his due obligations after the expiry of the additional deadline specified in the warning, Orion eM can stop providing services to that end user, which certainly does not affect the obligations of that user that arose up to that moment.

9.10. The user is responsible for the use of electric vehicle charging services that take place through his user account, regardless of which person actually used the specific service and his user account. In case of misuse of the user account, the end user who believes that his user account has been misused, is obliged to pay all costs for the services performed before the blocking of the services (and the user account itself) until the moment when Orion eM receives the notification of that user about the misuse. The same applies to all other costs incurred due to the loss or theft of user devices on which the eMobility application is installed, usernames and passwords, loss of RFID cards, and the like.

9.11. Orion eM stores and processes data on completed transactions, that is, on services used, which it needs to collect claims from the end user. Orion eM handles data on completed transactions in accordance with the law governing the protection of personal data.

9.12. Orion eM can collect due and unpaid claims against the end user for the used electric vehicle charging services by removing the funds that the user has on his user account. If the user has due and unpaid obligations towards Orion eM, Orion eM can also initiate the procedure of compulsory collection of claims against the user, for the implementation of which it can hire a third party.

10. Customer support

10.1. Orion eM has provided customer support (technical and commercial) to Users (Partners, clients as well as end users) with regard to all services that are the subject of these General Terms and Conditions.

10.2. In the event that the cause of the reported error/disturbance is the responsibility of Orion eM, all support and elimination of the error/disturbance is free of charge.

10.3. Customer support only applies to electric vehicle charging services and is intended for end users. For the operation of the application and the maintenance of the entire charging infrastructure, Orion eM is not obliged to offer customer support services.

10.4. Customer support provided by Orion eM to the end user, if the error/disturbance is caused by the user himself, i.e. when the error and/or disturbance cannot be considered the responsibility of Orion eM, is also charged.

10.5. Orion eM provides Partners and Clients with technical support related to the operation and functioning of the charging infrastructure. Technical support consists of servicing, improvement, maintenance and complete care of the mentioned infrastructure. The risk of accidental failure of Orion eM chargers or their damage (due to theft, fire, force majeure, physical breakage of the entire device or its components, etc.) is borne by the Partner/Client from the moment of installation of each individual charger. Contact for technical support is by e-mail support.emobility@oriontelekom.rs or by phone at +381 11 4100333.

10.6.  Orion eM provides end users, i.e. users of the Emobility application, the ability to monitor and control the consumption of funds on their registered user accounts. Orion eM respects the privacy of user data and ensures confidential treatment of data to the greatest extent possible, bearing in mind the nature of the technology itself, the procedures in use and the applicable regulations.

11. Complaints

11.1. If the end user believes that there are irregularities in the calculation, data on the account or believes that there are some other irregularities in connection with the use of services within the Orion eMobiity service, i.e. the service of using the Orion eM charger and/or eMobility application, it is necessary to file a complaint.

11.2. The user can lodge a complaint by sending it to the e-mail address: emobility@oriontelekom.rs or by sending a registered mail to the address Naselje Zemun Polje Mala pruga no. 8.

11.3. Orion eM will not accept complaints that are unclear, incomplete and submitted out of time, as well as complaints that were not submitted by the end user from the official (e-mail) address he used when registering his user account.

11.4. The complaint must contain a precise description of irregularities in the calculation or other reason for the complaint, must contain adequate evidence by which the user proves the existence of irregularities and must be sent directly by the end user of the specific service in connection with which the complaint is lodged.

11.5. The deadline for responding to a complaint is 8 days from the day of its receipt, while the deadline for resolving a complaint is 30 days from the day of its receipt. If, for objective reasons, Orion eM is not able to satisfy the end user’s request within the agreed deadline, it is obliged to inform that user about the extension of the deadline for resolving the complaint and specify the deadline by which it will be resolved, as well as to obtain his consent.

11.6. In cases where the end user has the right to a refund of the funds he paid for using the service of charging his electric vehicle, the refund of these funds is made exclusively through VISA, EC/MC and Maestro payment methods, which means that the bank will, at the request of Orion eM, make the refund funds to the account of the user of the specified payment card.

12. Termination

12.1 The subscription relationship created by user’s registration can end at any time, and it certainly ends if the user deletes the eMobility application from his device, due to the death of the end user, due to the existence of outstanding debt owed by the end user to Orion eM, if the end user commits abuses described in these General Terms conditions, if he does not fulfill the conditions or obligations or otherwise violates the provisions of these General Terms and Conditions or valid regulations and does not act in accordance with the requirements of Orion eM and for other similar reasons.

12.2. The contractual relationship between Orion eM and its partners and clients ends with the termination of the concluded contracts between these entities, all in accordance with the conditions stipulated in those contracts.

12.3. In case of termination of the subscription relationship and/or concluded contract, User must regulate all obligations towards Orion eM incurred up to the date of termination.

13. Final provisions

13.1. Orion eM can at any time change the provisions of these General Terms and Conditions, the prices of services within the Orion eMobility Service, the offer of the specified services as well as their content.

13.2. Orion eM undertakes to inform Users of all changes, by publishing the notice on its website, and if necessary and in accordance with specific circumstances, by electronic written notification or in the eMobility application itself.

13.3. If any User continues to use the services after receiving notification of the changes, he is considered to have agreed with them.

13.4. Orion eM reserves the right to update and modify the eMobility application by changing its content without specifically notifying the user, so it will not be responsible for possible consequences resulting from such changes.

13.5. In the event that any part of these General Terms and Conditions is found to be inappropriate or invalid, this will not affect the rest of its provisions, which will continue to apply.

13.6. These General Terms and Conditions are an integral part of the contracts concluded by Orion eM with partners and clients. At the same time, the end user’s consent to Terms and Conditions is a necessary prerequisite for using the eMobility application.

13.7. Relations between the User and Orion eM are regulated by positive regulations of the Republic of Serbia. The court in Belgrade is competent for all mutual disputes that cannot be resolved by agreement.

13.8. These General Terms and Conditions enter into force on August 1, 2023. years