fbpx Pozovite nas:
011 4100 200

Opšti uslovi korišćenja Orion eMobility Servisa

1. Opšte odredbe

1.1.  Ovi Opšti uslovi korišćenja Orion eMobility Servisa (dalje u tekstu: Opšti uslovi) regulišu odnos između privrednog društva ORION E MOBILITY DOO (dalje u tekstu: Orion eM) i korisnika Orion eMobility Servisa, odnosno korisnika svih usluga koje su u sklopu Orion eMobility Servisa.

1.2. Kao korisnici Orion eMobility Servisa javljaju se kako Partneri Orion eM-a sa kojima ovo privredno društvo ima uspostavljenu medjusobnu poslovnu saradnju, te i klijenti Orion eM kojima Orion eM prodaje punjače za električna vozila (Orion eM punjače) radi njihove instalacije na željenim lokacijama u skladu sa zaktevima klijenata, i na kraju i sami krajnji korisnici usluga u okviru pomenutog Servisa. Odnos između Orion eM-a i njegovih Partnera/klijenata definiše se odgovarajućim ugovorima o poslovno-tehničkoj saradnji, ponudom koja je važeća u trenutku zaključivanja ovih ugovora (dalje u tekstu: Ponuda), politikom privatnosti koja se primenjuje kao i ostalim pisanim sporazumima između Orion eM-a i njegovih partnera, odnosno klijenata, uputstvima i odgovarajućim propisima koji posredno ili neposredno odnose na usluge koje su predmet regulisanja ovih Opštih uslova. Odredbe Opštih uslova se primenjuju ukoliko relevantni propisi, odredbe Ugovora i ostali sporazumi između Orion eM-a i Partnera/klijenata nisu u suprotnosti sa njima, a primenjuju se i u pogledu svih pitanja koja ne regulišu druga pomenuta dokumenta.

1.3. Orion eMobility Servisi obuhvataju prodaju i ugradnju električnih uredjaja za punjenje tipa AC i DC (dalje: Orion eM punjače/punjače za električna vozila/punjači) različitih snaga, kao i ustupanje na korišćenje licence za potrebe korišćenja aplikacije/softvera (dalje: eMobility aplikacija) koja će krajnjim korisnicima omogućavati korišćenje punjača za električna vozila, pružati važne informacije i putem koje će krajnjim korisnicima svi punjači, odnosno mreža punjača, biti vidljive na interaktivnoj mapi. Takođe, eMobility aplikacija omogućava i naplatu usluga korišćenja Orion eM punjača od strane krajnjih korisnika.

1.4. Orion eM je vlasnik softverskog rešenja, odnosno eMobility aplikacije, te i ovlašćen da ustupa trećim licima (Partnerima, klijentima, krajnjim korisnicima) licencu za korišćenje ove aplikacije koja se zasniva na pomenutom softverskom rešenju. Orion eM je i operator celokupnog sistema za naplatu svih usluga u okviru Orion eMobility Servisa, odnosno prodaju Orion eM punjača, naplatu korišćenja eMobility aplikacije kao i naplatu usluga korišćenja samih punjača, odnosno naplatu usluge punjenja električnog vozila na Orion eM punjačima od strane krajnjih korisnika. Pružanje pojedinih usluga u okviru Orion eMobility servisa Orion eM može poveriti Partneru, odnosno klijentu na osnovu međusobno zaključenog ugovora.

1.5. Korišćenje usluga samog punjenja električnih vozila na Orion eM punjačima od strane krajnjih korisnika omogućeno je preko eMobility aplikacije koju korisnici mogu preuzeti na postojećim internet pordavnicama (Play Store za korisnike Android operativnih sistema, odnosno na Apple Store za korisnike IOS operativnih sistema). Preuzimanjem aplikacije, korišćenje usluga punjenja električnog vozila omogućeno je i roaming korisnicima, odnosno korisnicima koji navedene usluge punjenja koriste u inostranstvu na stanicama za punjenje električnih vozila koje u skladu sa zaključenim Ugovorom pripadaju Partnerima Orion eMa. Korišćenje usluge punjenja električnog vozila omogućeno je i putem RFID kartica koje krajnji korisnici mogu preuzeti kod Partnera Orion eM.

1.6. Uslovi rada i korišćenje usluga punjenja električnog vozila na stanicama za punjenje, kada usluge koriste roaming korisnici, podležu zakonodavstvu države u kojoj se ove usluge koriste.

1.7.  Cenovnici koji budu dostupni Partnerima kao i krajnjim korisnicima, određuju redovne cene korišćenja Orion eMobility Servisa, pojedinačnih usluga u okviru samog Servisa, opreme, Orion eM punjača, kao i iznose naknada u slučaju kršenja propisanih obaveza od strane ovih lica, a koje Orion eM ima pravo da naplati kao rukovodilac Orion eMobility Sistema i operator selokupnog sistema za naplatu usluga u okviru Orion eMobility Sistema.

1.8.  Sve informacije o važećim Opštim uslovima, cenama svih usluga, kao i kontakt podaci, navedeni su u okviru eMobility aplikacije.

1.9.  U slučaju izmene i/ili revizije Opštih uslova, radi nastavka korišćenja eMobility aplikacije, od njenih korisnika će biti tražena saglasnost na izmenjene Opšte uslove.

2. Instalacija Orion eMobility aplikacije, registracija korisnika

2.1. Usluge u okviru Orion eMobility Servisa koje su namenjene krajnjim korisnicima (kao što je usluga punjenja električnih automobila/vozila, naplata ove usluge i slično) ova lica mogu koristiti putem eMobility aplikacije. Registracija krajnjih korisnika se vrši preko navedene aplikacije. Unošenjem svih traženih podataka i na kraju davanjem saglasnosti krajnjeg korisnika sa ovim Opštim uslovima, zaključuje se pretplatnički odnos između krajnjeng korisnika i Orion eM i ujedno se kreira nalog ovih korisnika u cilju korišćenja svih raspoloživih usluga u okviru Orion eMobility Servisa.

2.2. Pretplatnički odnos se zaključuje na neodređeni period vremena. Korišćenje usluga je moguće jedino nakon aktivacije naloga krajnjeg korisnika. Pretplatnički odnos zaključuje se putem eMobility aplikacije i nikakvi usmeni dogovori i slično nisu važeći. Sve izmene u vezi sa korišćenjem same aplikacije moguće su samo na aktivnim nalozima krajnjih korisnika.

2.3. Prilikom same registracije, neophodno je i da se krajnji korisnik saglasi i sa obradom podataka o ličnosti koje unosi u samu aplikaciju, a koja obrada se vrši u skladu sa Zakonom o obradi podataka o ličnosti kao i Politikom privatnosti objavljenom na web starnici Orion eM. U slučaju da korisnik želi da prima personalizovane i ostale marketinške ponude, o prihvatanjem ovih Opštih uslova istovremeno daje svoju posebnu saglasnost za obradu podataka potrebnih za ove svrhe. Za kreiranje personalizovanih ponuda, a radi prilagođavanja ponuda krajnjem korisniku, Orion eM je ovlašćen da pristupi bazi sa svim transakcijama korisnika.

2.4. Informacije koje korisnik pruži prilikom registracije i kreiranja svog korisničkog naloga moraju da budu istinite, tačne i potpune, te korisnik garantuje za tačnost podataka koje je direktno dostavio, odnosno uneo u samu aplikaciju. Korišćenje eMobility aplikacije je dozvoljeno licima koja imaju navršenih 18 ili više godina.

2.5. Krajnji korisnik je u obavezi da u slučaju da dođe do promene u njegovim ličnim podacima, nastale promene odmah unese u svoj korisnički nalog. Ako korisnik ne unese potrebne promene, Orion eM može privremeno da spreči korišćenje usluga. Sva finansijska i pravna opterećenja proistekla iz neblagovreme izmene ličnih podataka će ići na teret korisnika. Ako korisnik ne obavesti Orion eM o promeni ličnih podataka, smatraće se da su fakture i sve ostale poruke koje su poslate korisniku na registrovane adrese date u trenutku registracije njegovog korisničkog naloga, primljene.

2.6. Korisnik potvrđuje da aplikaciju koristi isključivo na sopstvenu odgovornost, i nepozivo je saglasan da Orion eM ne daje bilo kakve garancije niti preuzima odgovornost za bilo koje eventualne štete koje korisnik pretrpi prilikom korišćenja aplikacije i interneta. Korisnik oslobađa bilo kakve odgovornosti Orion eM za garantovanje dostupnosti interneta s obzirom na to da Orion eM nema nad tim bilo kakvu kontrolu.

2.7. Preuzimanjem i instalacijom aplikacije, korisnik prihvata sve rizike koji mogu nastati iz njenog korišćenja, i obavezuje se da sadržaj aplikacije koristi isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.  Korisnik se obavezuje da će učiniti sve što je u njegovoj moći da bilo koje treće lice ne dođe u posed uređaja na kome je aplikacija instalirana, kao i da nikome neće omogućiti neovlašćeno upoznavanje sa njegovim ličnim nalogom na eMobility aplikaciji. Ukoliko krajnji korisnik i stvarni korisnik usluga nisu isto lice, krajnji korisnik je direktno odgovoran prema Orion eM za postupke stvarnog korisnika.

3. Autorska prava

3.1. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na aplikaciji mogu da se koriste samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava kao i prava trećih lica. Dokumenti, podaci i informacije objavljene na eMobility aplikaciji ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili  koristiti u komercijalne svrhe niti se može koristiti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Orion eM ili bilo kojoj trećoj strani.

3.2. Korisnik ne stiče nikakva autorska prava ili prava intelektualne svojine na sadržaj ponuđen korisnicima od strane Orion eM. Vlasnici autorskih prava, zaštitnih znakova i ostalih prava intelektualne svojine na licenci, odnosno eMobility aplikaciji jeste Orion eM.

3.3. Ako je klijentu, Partneru i/ili krajnjem korisniku omogućeno da koriste softver, odnosno eMobility aplikaciju u cilju korišćenja pojedinačnih usluga u okviru Orion eMobility Servisa, navedenih u ovim Opštim uslovima, ova lica imaju pravo i obavezu da koriste navedeni softver/aplikaciju u skladu sa uslovima date licence. U slučaju da Orion eM ugovori posebne uslove licence za korišćenje softvera, odnosno eMobility aplikacije, specijalni uslovi licence će imati prednost nad onima utvrđenim u ovim Opštim uslovima.

3.4. Orion eM daje Partnerima, klijentima i/ili krajnjim korisnicima ne-ekskluzivnu licencu da koriste eMobility aplikaciju. Bilo koji korisnik eMobility aplikacije je saglasan da neće koristiti obrnuti inženjering, povratnu montažu, rastavljanje, dekodiranje ili bilo koji drugi način za otkrivanje izvornog koda eMobility aplikacije ili bilo koje povezane tehnologije. eMobility aplikacija ne sme da se distribuira, prodaje ili daje u podlicencu. Korisnik ne sme preneti dobijenu licencu trećem licu.

3.5. Svako korišćenje koje krši uslove licence za korišćenje eMobility aplikacije, jeste osnov za naknadu prouzrokovane štete i istovremeno osnov za uskraćivanje date licence.

3.6. Korisnik može da otkaže licencu u bilo kom trenutku, brisanjem eMobility aplikacije sa svog uređaja. Licenca za korišćenje aplikacije i pravo korisnika na korišćenje usluga koje nudi sama eMobility apliacija, ukidaju se automatski i bez najave ukoliko korisnik prekrši bilo koju odredbu koja se odnosi na njihovo korišćenje. Osim ukoliko je izričito navedeno drugačije, licenca se automatski ukida ukoliko korisnik izgubi pravo da koristi usluge za koje je dobio licencu.

3.7. Licenca i sama eMobility aplikacija koja se može koristiti ustupanjem licence se obezbeđuju takvi kakvi jesu, bez bilo kakvih garancija ili jemstava. Orion eM isključuje, u punom obimu koji dozvoljava zakon, sve garancije, uključujući garanciju da isti nemaju defekata, da su pogodni za prodaju, da imaju zadovoljavajući kvalitet ili da su pogodni za konkretnu svrhu.

3.8. Orion eM nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju pretrpi bilo koji korisnik samim korišćenjem licence, eMobility aplikacije i usluga u okviru iste, te korisnik u potpunosti oslobađa odgovornosti Orion eM za bilo koje posledice koje nastanu radnjama ili propuštanjem radnji korisnika koje potiču od upotrebe ili zloupotrebe sadržaja eMobility aplikacije, kao i za bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja aplikacije.

4. Korišćenje eMobility aplikacije

4.1. eMobility aplikacija registrovanim korisnicima, odnosno korisnicima koji su zasnovali pretplatnički odnos sa Orion eM, omogućava sledeće:

 • pristup uputstvu za korišćenje/podešavanje eMobility aplikacije uz saglasnost za pristup i korišćenje servisa mobilnih uređaja,
 • korišćenje i plaćanje usluge punjenja električnog vozila na Orion eM punjačima u okviru Orion eMobility Servisa,
 • korišćenje interaktivne mape koja prikazuje mrežu Orion eM punjača u okviru Orion eMobility Servisa kao i prikaz trenutno raspoloživih punjača,
 • mogućnost rezervacije određenog punjača,
 • definisanje i upravljanje šifrom za pristup delu eMobility aplikacije za plaćanje usluge punjenja,
 • slanje obaveštenja o korišćenim uslugama na registrovanu e-mail adresu korisnika i pregled svih transakcija,
 • pristup svim podacima njihovog korisničkog naloga, i istoriji svih transkacija punjenja električnog vozila,
 • pregled i izmenu ličnih podataka registrovanih korisnika,
 • prikaz marketinških poruka i obaveštenja kao i prikaz i čuvanje personalizovanih marketinških ponuda,
 • opciju brisanja naloga za slučaj prestanka korišćenja eMobility aplikacije

4.2. Orion eM zadržava pravo ažuriranja i modifikacije aplikacije izmenom njenog sadržaja bez posebnog obaveštavanja korisnika, tako da neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena.

5. Korišćenje Orion eM punjača

5.1. Kako bi se sprečilo oštećenje, u slučaju postojanja opasnosti od oštećenja ili u slučaju već nastalog oštećenja, Partner, klijenti, krajnji korisnici (dalje: Korisnici) kao i Orion eM dužni su da preduzimaju sve mere da spreče ili ograniče oštećenje koje se mogu razumno tražiti i zahtevati od njih. Orion eM ne odgovara za bilo kakvu štetu proizašlu iz eventualnih skrivenih nedostataka, niti za štetu koja eventualno nastane usled eventualnog prestanka funkcionisanja ili gubitka svrsishodnosti funkcionisanja punjača za električna vozila.

5.2. Klijenti Orion eM dužni su da obezbede infrastrukturne uslove i sva prava za postavljanje, odnosno instalaciju i rad Orion eM punjača kao i da pre instalacije obezbede tehničke uslove za njihovo uspešno instaliranje i ispravan rad, da obezbedi odgovarajuću opremu kao i druge uslove potrebne za njihovo ispravno funkcionisanje na traženim lokacijama, da omogući nadležnim licima Orion eM pristup punjačima za instalaciju softvera i drugih sadržaja potrebnih za njihov nesmetan rad, da omoguće javno korišćenje Orion eM punjača kao i da vrše administrativni nivo podrške i da u tom smislu krajnjim korisnicima pružaju sve neophodne informacije u vezi sa Orion eMobility servisima. Orion eM ne garantuje ispravan rad punjača u slučaju da klijent ne obezbedi tehničke uslove za njihovo uspešno instaliranje i ispravno funkcionisanje. Eventualne ponovne instalacije u slučaju da klijent ne obezbedi navedene uslove padaju na teret klijenta.

5.3. Korisnik Orion eM punjača je obavezan da svu opremu i instalacije električnog vozila koje se puni održava u ispravnom stanju tako da u svakom trenutku ispunjavaju zahteve utvrđene propisima i uputstvima proizvođača. Tehnički zahtevi za korišćenje mesta za punjenje, odnosno punjača za električna vozila, nalaze se na web stranici Orion eM, kao i na mestima za punjenje i Korisnik je obavezan na njihovo puno poštovanje.

5.4. Prilikom korišćenja Orion eM punjača, svaki korisnik je obavezan da se pažljivo pridržava uputstava za upotrebu istih. Uputstva su vidno istaknuta na svakoj Orion eM punjaču zasebno, kao i na mestima za punjenje.

5.5. Korisnici su u potpunosti odgovorni Orion eM i svim trećim licima za bilo koju posledicu ili štetu koja bude prouzrokovana ili koja nastane zbog neispunjavanja ugovorenih zahteva iz ovog odeljka 5. i obavezuju se da će štetu u celosti naknaditi zajedno sa svim nastalim troškovima.

5.6. Korisnici su odgovorni za štetu koja nastane na strani Orion eM ili bilo kog trećeg lica zbog oštećenja i/ili kvara Orion eM punjača do koga je došlo usled nepoštovanja datih uputstava, nepažnjom ili nemarom navedenih lica.

5.7. Korisnici se obavezuju da ukoliko primete bilo kakvu neispravnost  ili problem  prilikom korišćenja Orion eM punjača bez odlaganja postupe u svemu prema uputstvima koja su vidno istaknuta na mestu za punjenje odnosno na punjačima i da o tome odmah obavesti Orion eM.

5.8. Orion eM nije  odgovoran za stabilnost elektroenergetskog sistema. U slučaju pada mreže, kompanija koja je odgovorna za elektroenergetski sistem mora bez odlaganja ili da poveća proizvodnju električne energije iz drugih izvora ili da smanji potrošnju. Mestima za punjenje može se automatski izdati naredba za smanjenje snage punjenje u slučaju pada mreže. Prekid punjenja obično je kratkotrajan, a može se manifestovati kroz promenu brzine punjenja ili prekida punjenja električnog vozila, odnosno putem vraćanja energije iz baterije električnog vozila u mrežu u slučaju V2G sistema.

6. Korišćenje Orion eM punjača putem RFID kartice

6.1. Korišćenje usluge punjenja električnih vozila na Orion eM punjačima kao i naplata navedene usluge može se vršiti putem RFID kartica. Navedene RFID kartice Orion eM može u dogovorenom broju obezbediti Partnerima kao i klijentima, u skladu sa međusobnim dogovorom. Istovremeno, krajnji korisnici od Partnera i klijentata mogu kupiti odgovarajuću RFID karticu na osnovu koje će moći da koriste raspoložive punjače.

6.2.  Partner/klijent/ krajnji korisnik su u potpunosti  odgovorni za čuvanje/korišćenje RFID kartice, kao i za sve radnje izvršene sa RFID karticom u granicama prava pristupa tokom važenja iste.

6.3. Partner/klijent kao i krajnji korisnik dužni su da odmah obaveste Orion eM u slučaju gubitka RFID kartice, u kom slučaju će kartica biti poništena. U slučaju gubitka, može biti izdata nova RFID kartica po ceni navedenoj u cenovniku Orion eM.

7. Prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Orion eMobility Servisa

7.1. Korisnici su u obavezi da koriste sve usluge u okviru Orion eMobility Servisa u skladu sa ovim Opštim uslovima, datim uputstvima, važećim zakonskim propisima koji uređuju konkretnu materiju kao i drugim sporazumima sa Orion eM.

7.2. Korisnici su u obavezi:

 • da se suzdrže se od bilo kakve radnje ili mešanja u tehnološku infrastrukturu ili infrastrukturu za punjenje Orion eM koja bi mogla da dovede do njenog kvara ili narušavanja njenog integriteta,
 • da se uzdržavaju od štetnih uticaja na tehnološku infrastrukturu ili infrastrukturu za punjenje, procese i podatke,
 • da bez odlaganja obaveste Orion eM o svim smetnjama, prekidima ili oštećenjima na mestima za punjenje, odnosno punjačima u okviru mreže Orion eM, a koje uoče ili o kojima budu obavešteni tokom korišćenja usluga,
 • da nadoknade celokupnu štetu koju nanesu na bilo kojem mestu za punjenje, odnosno bilo kojem punjaču unutar mreže Orion eM zbog nepravilne, nemarne upotrebe ili ponašanja suprotno datim uputstvima,
 • da svoje električno vozilo pune na mestima za punjenje, odnosno preko punjača za električna vozila u maksimalnom trajanju od 120 minuta i da nakon izvršenog punjenja bez nepotrebnog odlaganja, napuste mesto za punjenje,
 • da koriste infrastrukturu za punjenje na način koji ne ograničava prava drugih korisnika,
 • da prate uputstva i smernice pre, za vreme i nakon korišćenja punjača za električna vozila.

7.3. Za svaki neosnovan zahtev bilo kojeg korisnika za daljinsko aktiviranje naplate putem e-Mobility aplikacije (neopravdano daljinski aktivirano punjenje), istom će se naplatiti naknada u skladu sa važećim cenovnikom. Zahtev za daljinsko aktiviranje naplate smatra se neosnovanim ako usluga punjenja nije uspela iz razloga koji se mogu pripisati u krivicu korisnika.

7.4. Nepravilna upotreba može skratiti životni vek celokupne infrastrukture za punjenje. Ukoliko korisnik usluge punjenja svog električnog vozila prekine punjenje više od tri puta uzastopno ili to radi češće (i više od tri puta u toku jednog meseca) prekidom ili pritiskom na dugme za izlaz u slučaju nužde, čak i kada korisnik za to naizmenično koristi nekoliko različitih korisničkih naloga, korisniku će se naplatiti naknada u skladu sa važećim cenovnikom ili mu se može uskratiti dalje korišćenje usluga punjenja.

7.5 Partneri i Klijenti Orion eM dužni su da obezbede infrastrukturne uslove i sva prava za postavljanje, odnosno instalaciju i rad Orion eM punjača kao i da pre instalacije obezbedi tehničke uslove za njihovo uspešno instaliranje i ispravan rad, da obezbedi odgovarajuću opremu kao i druge uslove potrebne za njihovo ispravno funkcionisanje na traženim lokacijama, da omogući nadležnim licima Orion eM pristup punjačima za instalaciju softvera i drugih sadržaja potrebnih za njihov nesmetan, da omogući javno korišćenje punjača kao i da vrše administrativni nivo podrške i da u tom smislu krajnjim korisnicima pružaju sve neophodne informacije u vezi sa Orion eMobility servisima.

8. Privremena obustava/ograničenje korišćenja usluga

8.1. Orion eM može privremeno ograničiti ili obustaviti pružanje usluga:

 • tokom trajanja neophodnih radova na održavanju i unapređenju usluga u okviru Orion eMobility Servisa,
 • ukoliko je zbog kvara, neispravnosti, prirodne ili druge nepogode ili iz sličnih razloga tehnički ili pravno onemogućen da pruža usluge,
 • ukoliko Korisnik nije izmirio svoje obaveze prema Orion eM,
 • ukoliko Korisnik krši uslove date licence za korišćenje eMobility aplikacije,
 • ukoliko Korisnik ne koristi usluge za sopstvene potrebe u skladu sa ovim Opštim uslovima,
 • u slučaju da postoji sumnja na zloupotrebu ili nezakonitu radnju od strane Korisnika,
 • u slučaju da Korisnik pokuša ili uspe u zaobilaženju bezbednosnih sistema Orion eM mreže i/ili pristupi različitim podacima za čiji pristup i/ili onradu nema ovlašćenje,
 • ukoliko Korisnik izazove različite tehničke ii druge smetnje,
 • kako bi se obezbedilo upravljane elektro distributivnom mrežom, radi potreba balansiranja elektroenergetskog sistema, podizanja kvaliteta snabdevanja električnom energijom i kao i usled drugih sličnih slučajeva koji nisu u nadležnosti Orion eM,
 • ukoliko to zahtevaju zvanični propisi ili sudski nalozi i/ili ako se sumnja da se usluga punjenja koristi bez dozvole, nasuprot uslovima i pravilima iz ovih Opštih uslova, sporazuma, ugovora
 • ako se Korisnici na drugi način nezakonito ili neadekvatno ponašaju u odnosu na ove Opšte uslove, postignute sporazume, zaključene ugovore ili slično,
 • da bi se sprečile zloupotrebe u korišćenju usluga opisanih u ovim Opštim uslovima kao i u drugim opravdanim slučajevima

8.2. Orion eM će, ukoliko je to u konkretnoj stuaciji moguće, obavestiti Korisnike putem elektronske pošte ili na drugi način koji smatra adekvatnim o razlogu prekida usluge punjenja i vremenu prekida pružanja usluge punjenja.

8.3. Orion eM će se pobrinuti da ograničenja ili prekidi odnosno obustava pružanja usluga traju najkraće moguće vreme, uzimajući u obzir razloge samih prekida kao i tehničke i druge mogućnosti Orion eM da otkloni uzrok prekida.

8.4. Korisnik se obavezuje da uslugu punjenja električnog automobila, sami Orion eM punjači kao i sve dostupne servise eMobility aplikacije koristi isključivo u skladu sa njihovom namenom kao i da se uzdržava od bilo kakvih radnji kojima bi se mogao ugroziti njihov normalan rad. Korisnik se obavezuje da će se uzdržavati od bilo koje radnje koja bi se mogla podvesti pod namernu zloupotrebu kao i na izvršenje prevarnih radnji i obavezuje se da neće koristiti ili pokušati da koristi tuđi korisnički nalog i/ili pristupati tuđim ličnim podacima. Korisnik je saglasan da neće koristiti obrnuti inženjering, povratnu montažu, rastavljanje, dekodiranje ili bilo koji drugi način za otkrivanje izvornog koda aplikacije ili bilo koje povezane tehnologije. Sve troškove nastale zbog pričinjenih zloupotreba snosi Korisnik.

8.5. Orion eM neće snositi bilo kakvu odgovornost za bilo koju eventualnu štetu nastalu neovlašćenim korišćenjem uređaja na kome je instalirana eMobility aplikacija ili neovlašćenim pristupom personalizovanim podacima korisnika koji su sačuvani u okviru aplikacije. Zaštita eMobility aplikacije šifrom je omogućena i sadržana u podešavanjima, a unos šifre omogućava pristup delu aplikacije namenjenom naplati korišćenih usluga. Šifru definiše sam krajnji korisnik prilikom instalacije aplikacije i on je odgovoran je za njeno čuvanje i potvrđuje da je upoznat sa činjenicom da Orion eM nije upoznat, niti čuva podatke o definisanim šiframa.

8.6. U slučaju da neki od Korisnika prekrši odredbe ovih Opštih uslova, odredbe zaključenog ugovora, data uputstva ili važeće propise na način da kršenje predstavlja neposrednu i ozbiljnu pretnju javnom redu, javnoj bezbednosti ili javnom zdravlju ili može izazvati ozbiljne ekonomske ili operativne probleme, Orion eM može, odmah, bez prethodne najave i bez ostavljanja roka za otklanjanje propusta, ograničiti ili obustaviti pružanje usluga Korisniku, raskinuti zaključeni ugovor i generalno obustaviti saradnju sa tim Korisnikom.

8.7. Ako je prekinuta usluga zbog razloga koji je prouzrokovao neki od Korisnika, Orion eM može o trošku Korisnika da ograniči ili u potpunosti onemogući pristup infrastrukturi za punjenje ili svim uslugama u okviru Orion eMobility Servisa. Korisnici neće biti oslobođeni plaćanja ili drugih obaveza prema Orion eM. Pored toga, Orion eM ima pravo da naplati razumnu naknadu za slanje pisanog ili elektronskog obaveštenja o prekidu, uključujući i eventualne druge prourokovane troškove

8.8. Prihvatanjem ovih Opštih uslova, Korisnici u potpunosti oslobađaju Orion eM bilo koje odgovornosti za štetu koja eventulano nastane korišćenjem bilo koje usluge u okviru Orion eMobility Servisa.

9. Plaćanje

9.1. Za korišćenje usluga u okviru Orion eMbility Servisa, Korisnicima se naplaćuju iznosi prema cenovniku usluga važećem u tom određenom trenutku kao i u skladu sa Ponudom koja je data od strane Orion eM određenom Partneru i/ili Klijentu. Naknade za usluge koje važe u svakom trenutku detaljnije su definisane na web adresi Orion eM kao i u okviru same eMobility aplikacije za svako pojedinačno mesto za punjenje, odnosno za svaki pojedinačni punjač u mreži Orion eM.

9.2. Kada je u pitanju usluga prodaje Orion eM punjača Partnerima ili Klijentima Orion eM, plaćanje za iste vršiće se u skladu sa zaključenim ugovorom, datom Ponudom, odnosno u skladu sa dogovorom koji postignu Orion eM i Partner ili Klijent.

9.3. Kada je u pitanju usluga punjenja električnog vozila, uspešnim izvršenjem registracije korisničkog naloga  i otpočinjanjem korišćenja usluge punjenja, korisnik se saglašava sa svim uslovima i procedurom plaćanja usluge. Od prvog korišćenja usluge punjenja svaki krajnji korisnik potvrđuje da je uredno upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i cenovnikom usluga, odnosno da je saglasan sa cenom punjenja na mestima za punjenje na kojima će koristiti navedenu uslugu.

9.4. Korišćenje usluge punjenja električnog vozila se, po pravilu, naplaćuje tako što se sa korisničkog naloga krajnjeg korisnika odbija iznos koji odgovara izvršenoj pojedinačnoj sesiji punjenja na konkretnom Orion eM punjaču. Nakon svakog pojedinačnog korišćenja Orion eM punjača, krajni korisnik se izričito saglašava sa tim da će mu Orion eM dostaviti elektronski fiskalni račun putem e-maila, a takođe će mu na kraju svakog meseca dostaviti i mesečni izvod za korišćenje usluga punjenja, pri čemu će navedeni izvod sadržati prikaz svake pojedinačne sesije punjenja koja je izvršena u toku tog meseca. Elektronski fiskalni račun se takođe prikazuje u eMobility aplikaciji po završetku pojedinačne sesije punjenja električnog vozila.

9.5. Krajnji korisnik može da omogući plaćanje usluga punjenja i putem automatskog zaduženja njegove kartice, u kom slučaju će Korisnikova kartica za plaćanje automatski biti zadužena za iznos koji odgovara obavljenoj sesiji punjenja.

9.6. Naplata usluge punjenja elektirčnog vozila može se vršiti i putem RFID kartica koje krajnji korisnik može kupiti od Orion eM-a

9.7. Uslugu punjenja nije moguće platiti gotovinom.

9.8. Usluga punjenja električnih vozila naplaćuje po svakom minutu punjenja. Punjenje počinje u trenutku kada korisnik autorizuje sesiju punjenja koristeći svoj korisnički nalog pritiskom na dugme za pokretanje na samom Orion eM punjaču, ili uključivanjem priključka za punjenje, aktivacijom putem eMobility aplaikacije ili putem RFID kartice. Korisnik završava punjenje pritiskom na dugme za kraj ili izvlačenjem priključka za punjenje na stanici za punjenje, ili deaktivacijom pomoću RFID kartice ili putem eMobility aplikacije. Usluga punjenja može prestati zbog bilo kakve aktivnosti na vozilu, automatski ili ako ga Orion eM zaustavi daljinski.

9.9. Orion eM će obavestiti krajnjeg korisnika koji nije izmirio svoje obaveze i posledicama neplaćanja dospelih obaveza i istovremeno ga podsetiti da izmiri dug najkasnije u roku navedenom u opomeni. Orion eM može da pošalje opomenu krajnjem korisniku putem registrovanih elektronskih komunikacionih kanala  (na pr. putem SMS, e-mail). Ukoliko krajnji korisnik ne izmiri svoje dospele obaveze nakon isteka dodatno ostavljenog roka određenog u opomeni, Orion eM može prestati da pruža usluge tom krajnjem korisniku, a što svakako ne utiče na obaveze tog korisnika koje su nastale do tog momenta.

9.10. Korisnik je odgovoran za korišćenje usluga punjenja električnog vozila koje se odvija preko njegovog korisničkog naloga, bez obzira koje lice je zaista koristilo konkretnu uslugu i njegov korisnički nalog. U slučaju zloupotrebe korisničkog naloga, krajnji korisnik koji smatra da je njegov korisnički nalog zloupotrebljen, u obavezi je da izmiri sve troškove za usluge izvršene pre blokade usluga (i samog korisničkog naloga) i to do trenutka kada Orion eM primi obaveštenje tog korisnika o zloupotrebi. Isto važi i za sve druge troškove nastale zbog gubitka ili krađe korisničkih uređaja na kojima je instalirana eMobility aplikacija, korisničkih imena i lozinki, gubitka RFID kartice i slično.

9.11. Orion eM čuva i obrađuje podatke o obavljenim transakcijama, odnosno o korišćenim uslugama, a koji su mu potrebni za naplatu potraživanja od krajnjeg korisnika. Orion eM postupa sa podacima o izvršenim transakcijama u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka.

9.12. Orion eM može naplatiti dospela, a neizmirena potraživanja prema krajnjem korisniku za korišćene usluge punjenja električnog vozila skidnjem sredstava koja korisnik ima na svom korisničkom nalogu. Ukoliko korisnik ima dospele, a neizmirene obaveze prema Orion eM, Orion eM može i da pokrene postupak prinudne naplate potraživanja prema korisniku, a za čije sprovođenje može da angažuje treće lice.

10. Briga o korisnicima

10.1. Orion eM je Korisnicima (Partnerima, klijentima kao i krajnjim korisnicima) u pogledu svih usluga koje su predmet ovih Opštih uslova obezbedio korisničku podršku (tehničku i komercijalnu).

10.2. U slučaju da je uzrok prijavljene greške/smetnje u domenu odgovornosti Orion eM, sva podrška i otklanjanje greške/smetnji je besplatno.

10.3. Korisnička podrška se odnosi samo na usluge punjenja električnih vozila i namenjena je krajnjim  korisnicima. Za rad aplikacije i održavanje celokupne infrastrukture za punjenje, Orion eM nije u obavezi da nudi usluge korisničke podrške.

10.4. Korisnička podrška koju Orion eM pruži krajnjem korisniku, ako je grešku/smetnju prouzrokovao sam korisnik, odnosno kada greška i/ili smetnja ne mogu da se smatraju odgovornošću Orion eM, takođe se naplaćuje.

10.5. Orion eM pruža Partnerima i Klijentima tehničku podršku vezanu za rad i funkcionisanje infrastrukture za punjenje. Tehnička podrška se sastoji u servisiranju, unapređenju, održavanju i kompletnoj brizi o navedenoj infrastrukturi. Rizik slučajne propasti Orion eM punjača ili njihovog oštećenja (usled krađe, požara, više sile, fizičkog loma celog uređaja ili njegovih sastavnih delova i sl.) snosi Partner/Klijent od trenutka instalacije svakog pojedinačnog punjača. Kontakt za tehničku podršku su e-mail support.emobility@oriontelekom.rs ili telefonom na +381 11 4100333.

10.6.  Orion eM pruža krajnjim korisnicima, odnosno korisnicima Emobility aplikacije mogućnost praćenja i kontrole potrošnje sredstava na njihovim registrovanim korisničkim nalozima. Orion eM poštuje privatnost podataka korisnika i obezbeđuje poverljiv tretman podataka u najvećoj mogućoj meri, a imajući u vidu prirodu same tehnologije, procedure u upotrebi i važeće propise.

11. Reklamacije

11.1. Ukoliko krajnji korisnik smatra da postoje nepravilnosti u obračunu, podacima na računu ili smatra da postoje neke druge nepravilnosti u vezi sa korišćenjem usluga u okviru Orion eMobiity servisa, odnosno uslugom korišćenja Orion eM punjača  i/ili eMobility aplikacije, potrebno je da uloži reklamaciju.

11.2. Korisnik može uložiti reklamaciju slanjem iste na e-mail adresu: emobility@oriontelekom.rs ili slanjem preporučene pošiljke na adresu Naselje Zemun Polje Mala pruga br. 8.

11.3. Orion eM neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni reklamacije koje nisu podnete od strane krajnjeg korisnika sa zvanične (e-mail) adrese koju je koristio prilikom registracije svog korisničkog naloga.

11.4. Reklamacija mora da sadrži precizan opis nepravilnosti u obračunu ili drugog razloga za reklamaciju, mora sadržati adekvatne dokaze kojima korisnik dokazuje postojanje nepravilnosti i mora biti upućena direktno od strane krajnjeg korisnika konkretne usluge u vezi sa kojom ulaže reklamaciju.

11.5. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od dana njenog prijema, dok je rok za rešavanje reklamacije 30 dana od dana njenog prijema. Ukoliko Orion eM iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu krajnjeg korisnika u roku koji je dogovoren, dužan je da tog korisnika obavesti o produžavanju roka za rešavanje reklamacije i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost.

11.6. U slučajevima kada krajnji korisnik ostvari pravo na povraćaj sredstava koja je uplatio radi korišćenja usluge punjenja svog električnog vozila, povraćaj ovih sredstava vrši se isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Orion eM, obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika navedene platne kartice.

12. Raskid

12.1 Pretplatnički odnos koji nastaje registracijom korisnika može prestati u svakom trenutku, a svakako prestaje ukoliko krajnji korisnik sa svog uređaja izbriše eMobility aplikaciju, usled smrti krajnjeg korisnika, usled postojanja neizmirenog dugovanja krajnjeg korisnika prema Orion eM, ukoliko krajnji korisnik čini zloupotrebe opisane u ovim Opštim uslovima, ukoliko ne ispunjava uslove ili obaveze ili na drugi način krši odredbe ovih Opštih uslova ili važećih propisa i ne postupa u skladu sa zahtevima Orion eM i iz drugih sličnih razloga.

12.2. Ugovorni odnos između Orion eM i njegovih Partnera i klijenata prestaje raskidom zaključenih ugovora između ovh subjekata, sve u skladu sa uslovima predviđenim tim ugovorima.

12.3. U slučaju raskida pretplatničkog odnosa i/ili zaključenog ugovora, Korisnici moraju regulisati sve obaveze prema Orion eM nastale do dana raskida.

13. Završne odredbe

13.1. Orion eM može u bilo kom trenutku da izmeni odredbe ovih Opštih uslova, cene usluga u okviru Orion eMobility Servisa, ponudu navedenih usluga kao i njihov sadržaj.

13.2. Orion eM se obavezuje da obavesti Korisnike o svim promenama, tako što će obaveštenje objaviti na svojoj web stranici, a po potrebi i u skladu sa konkretnim okolnotima i putem elektronskog pisanog obaveštavanja ili u samoj eMobility aplikaciji.

13.3. Ukoliko bilo koji korisnik nastavi da koristi usluge nakon što primi obaveštenje o nastalim izmenama, smatra se da je on saglasan sa istima.

13.4. Orion eM zadržava pravo ažuriranja i modifikacije eMobility aplikacije izmenom njenog sadržaja bez posebnog obaveštavanja korisnika, tako da neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena.

13.5. U slučaju da se za bilo koji deo ovih Opštih uslova ustanovi da je neodgovarajuć ili nevažeći, to neće uticati na ostale njegove odredbe koje će nastaviti da važe i dalje.

13.6. Opšti uslovi predstavljaju sastavni deo ugovora koje Orion eM zaključi sa Parterima i klijentima. Istovremeno, davanje saglasnosti krajnjeg korisnika na ove Opšte uslove predstavlja neophodan preduslov za korišećenje eMobiliti aplikacije.

13.7. Odnosi između Korisnika i Orion eM regulisani su pozitivnim propisima Republike Srbije. Za sve međusobne sporove koje nije moguće rešiti dogovorom nadležan je sud u Beogradu.

13.8. Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu dana 01.05.2022. godine.